Назва статті

НЕЧІТКА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-10

Автори

Лісовий І. П., д.т.н., проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Одеса, Україна. ur5fo55@gmail.com Пилипенко Г. В., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. ur5fo55@gmail.com

Ключові слова

Контроль трафіку, буфер, нечітка логіка, нечіткий адаптивний контролер, база лінгвістичних правил

Анотація

У цьому документі показано, що автоматичний контроль основних параметрів телекомунікаційної мережі відбувається в умовах невизначеності, що пов’язано з відсутністю достатньої статистики, що характеризує об’єкт керування (у цьому випадку система розподілу інформації або передачі шлях). Недоліки традиційних систем керування навантаженням мережі, а са¬ме — негнучкість поведінки у незапрограмованих ситуаціях та нездатність до аналізу явищ зовнішнього середовища можна подолати, якщо використати як прототип системи керування органічного світу. Основною перевагою нечітких регуляторів для системи керування потоками навантаження є використання інформації якісного характеру, яку неможливо формалізувати при реалізації традиційних мов регулювання, мала чутливість нечітких регуляторів до збурень в певному діапазоні і кращі характеристики в порівнянні з класичними регуляторами. Основною проблемою при створенні нечітких регуляторів є те, що зміна па¬раметрів телекомунікаційної мережі (об’єкта керування) вимагає модифікації керуючих правил з їх подальшим ітерактивним коригуванням, що вимагає витрат часу. Інформацію нормативного характеру для задач керування ресурсами телекомунікаційної мережі можна ідентифікувати нечіткими числами, а її неповноту зменшити за допомогою переваг користувачів. Нечітким числом можна ідентифікувати, наприклад, такий важливий показник як «коефіцієнт завантаження буфера». Тому, керуючи ресурсами телекомунікаційної мережі, необхідно враховувати деякі фактори, які не формалізовані або важко формалізувати. У той же час рівень складності таких систем управління настільки високий, що використання лише відомих детерміністичних та стохастичних моделей не дає бажаних характеристик. У цих випадках на базі апарату теорії нечіткого набору повинні будуватися адекватні математичні моделі об’єктів управління (сис¬теми розподілу інформації, шляхи передачі), а система управління ресурсами набуває особливостей інтелектуальної системи керування. Ядром такої сис¬теми керування є нечіткий контролер.

  • Регистрация
  • Авторизация