Назва статті

ОЦІНКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-20

Автори

Наконечний О. Г., д.ф.-м.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. a.nakonechniy@gmail.com Зінько П. М., к.ф.-м.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. petro.zinko@gmail.com Шевчук Ю. М., Київський національний університет імені Тараса Шев-ченка, Київ, Україна. nysya@hotmail.com

Ключові слова

диференціальні рівняння, різницеві рівняння, нестаціонарні параметри, оптимальні за функціоналом оцінки, гарантовані оцінки, невизначеність

Анотація

Досліджуються системи нелінійних рівнянь. Запропоновано ал¬го¬ритм знаходження оцінок нестаціонарних параметрів систем диференціальних рівнянь: оптимальних за функціоналом та гарантованих оцінок. Отримані резуль-тати поширені на випадок дискретних спостережень для системи диферен¬ці¬аль-них рівнянь. Запропоновано алгоритми знаходження оптимальних та гаранто¬ва-них оцінок нестаціонарних параметрів нелінійних різницевих рівнянь з адитив-ними завадами. Запропоновані підходи для побудови гарантованих оцінок на основі функцій Беллмана та фільтру Калмана-Бюсі.

  • Регистрация
  • Авторизация