Назва статті

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СЕРВІСІВ В IMS

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-22

Автори

Князєва Н. О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових тех-нологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Шестопалов С. В., к.т.н., Одеська національна академія харчових тех-нологій, Одеса, Україна. sshestopalov1984@gmail.com

Ключові слова

NGN, IMS, сервіс, показники якості, тензорний аналіз, теорія телетрафіку, самоподібність трафіку

Анотація

Показано основні етапи історичного розвитку телекомунікаційних мереж. Зазначено, що на сьогоднішній день найбільш поширеними є концепції NGN (Next Generation Network), що підтримують функціональні можли¬вос¬ті Triple-Play Services (потрійної послуги — передача мови, відео та даних), а також IMS (IP Multimedia Subsystem), що об’єднує в собі технології стільникового та стаціонарного зв’язку. Саме вони спроможні надати найширший спектр послуг: базові, додаткові, інтелектуальні. Окрім того, IMS спроможна надавати й мобільні сервіси. Представлено рівні архітектури IMS-рівень транс¬порту, рівень управління; рівень серверів сервісів і додатків. Особлива увага приділена рівню серверів сервісів та додатків. На основі аналізу рекомендацій ITU визначено основні показники якості телекомунікаційних сервісів, а саме — час надання сервісу, довжина черги, в котру потрапляє заявка на сервіс для очікування обслуговування на сервері, ймовірність відмови в наданні сервісів. На підставі запропонованих математичних моделей інтелектуальної надбудови NGN представлено аналітичні вирази для розрахунку показників якості інтелектуальних сервісів в NGN для одного типу сервісів і для К типів сервісів як з врахуванням самоподібності трафіку, так і без врахування. Для оцінювання якості сервісів в IMS запропоновано використати підходи теорії масового обслуговування та тензорного аналізу. Тензорний аналіз пропонує математичний апарат перетворення систем координат, розглядаючи IMS як набір геометричних об’єктів, проекції яких в різних системах координат різні, але фізичні властивості самих об’єктів при цьому не змінюються. Запропоновано вирази, що дозволяють розрахувати наступні показники QoS в IMS: середню довжину черги, середній час перебування заявки в системі для усіх видів сервісів, що надаються в IMS. При цьому вважається, що вхідний трафік є найпростішим. Подальшим розвитком роботи є врахуванням самоподібного характеру трафіку, що утворюєься потоком заявок на сервіси, що надходить в IMS, а також обмеженості буфера сервера, що надасть можливість більш точного оцінювання якості сервісів в IMS.

  • Регистрация
  • Авторизация