Назва статті

ВПЛИВ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НА СИСТЕМУ РАДІОЗВ*ЯЗКУ ПРИ РОБОТІ БЕЗДРОТОВИХ МОДУЛІВ ZigBee

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-02

Автори

Попов В.І., д.ф-м.н, проф., Ризький технічний університет, Рига, Латвія

Ключові слова

бездротові модулі в мережах датчиків, лісова рослинність, коефіцієнт ослаблення, робота

Анотація

Цей документ, опублікований на основі експериментальних досліджень впли-ву лісової рослинності на передачу цифрових сигналів в радіоканалі за техно-логією ZigBee, свідчить про наявність зони (радіусом близько 50 м), в межах якої вплив лісу на втрату інформації про пакет не пропонується: 1) емпірич-на модель розрахунку коефіцієнта лінійного загасання, при цьому його чис-лове значення для частоти 2,4 ГГц оцінюється як mF = 0,5215 дБ / м, що практично близьке до значення mF = 0,5 дБ / м. відповідно до Рекомендацій МСЕ-R P.833.6., 2) емпіричне вираження, що визначає залежність робочого посилення радіосигналу в лісовій рослинності від функції робочої частоти та відстані між передавальною та приймальною станціями. В останні роки широко використовуються технології ZigBee при будівни-цтві бездротових сенсорних мереж, і ці технології зазвичай використову-ються там, де неможливо керувати дротовими датчиками. Оскільки в біль-шості випадків мережі ZigBee працюють у реальних місцевих умовах, тоді як виробники цих мереж вказують на діапазон приймачів вільного простору, експериментальні дослідження та побудова на їх основі емпіричних формул необхідні для оцінки впливу лісової рослинності на швидкість передачі цифро-вих сигналів і в діапазоні стабільної радіозв*язку. Вплив лісової рослинності (світлих лісів) на швидкість передачі цифрових сигналів виражається в тому, що існує зона, в якій лісова рослинність прак-тично не викликає помилок при передачі пакетної інформації в мережах WiFi, тоді як у цій зоні виконується умова стабільного радіозв*язку (рівні потужно-сті на 15–20 дБ перевищують чутливість приймаючого обладнання). Поза цією зоною лісова рослинність спричиняє не тільки появу ефекту втрати пакетів, але й зменшення швидкості їх передачі та, зрештою, втрату ста-більного радіозв*язку. Тому при використанні WiFi-мереж в прогнозованих умовах радіус стійкого радіозв*язку на частоті близько 2,4 ГГц не повинен перевищувати rF < 50 м

  • Регистрация
  • Авторизация