Назва статті

КОДОВЕ РОЗДІЛЕННЯ КАНАЛІВ У ШИРОКОСМУГОВІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ-НІЙ СИСТЕМІ З МІМО (2Х2) ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОДИФІКОВАНОЇ ПСЕВ-ДОВИПАДКОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ГОЛДА

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-04

Автори

Семенко А.І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвит-ку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net Бокла Н.І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net Шестопал Є.О., Одеська національна академія зв*язку ім. О.С.Попова, Одеса, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

телекомунікаційна система, багатоелементна система МІМО, багатопро-меневий сигнал, антена, код Голда, шумоподібний сигнал, кодовий розподіл сигналів

Анотація

В сучасних телекомунікаційних системах (ТКС) широке застосування знайшли багатоелементні антени МІМО, підключені до різних каналів пере-дачі інформації. Розповсюдження радіосигналу в середовищі в умовах складної забудови ве¬ликого міста викликає доволі складну залежність коефіцієнтів передачі радіо¬каналів та суттєві зміни сигналу, що призводить до створення бага-топро¬меневого сигналу на вході приймача, в тому числі до завмирання сиг-налу. При побудові систем з МІМО 2х2 може бути використано поляризаційний поділ сигналів в каналах, коли застосовуються ортогональні сигнали з вер-тикальною і горизонтальною поляризацією. При цьому природно виникають крос-поляризаційні перешкоди. У системах з будь-якою кількістю антен мо-же бути використаний рознесений прийом і передача сигналу, коли антени розта¬шовуються на відстані декількох довжин хвиль. При цьому антени по-винні мати якомога більш вузьку діаграм спрямованості, що досягається збільшенням габаритів антен, в результаті чого система стає вельми громіздкою. У будь-якому випадку діаграми спрямованості перекривются і в ка¬нали потрапляють перешкоди від сусідніх каналів. З усіх методів обробки сигналу, основною ознакою яких є велика склад-ність реалізації, найбільш доцільно використати кодовий розподіл каналів. В роботі розглянута телекомунікаційна система з МІМО (2х2), в якій ви-ко¬рис¬товується кодове розділення каналів від рознесених антен. Для цього використовується модифікована псевдовипадкова послідовність Голда, яка дозволяє формувати 4-х позиційний фазо-маніпульовний сигнал і відповідно за¬безпечити в 2 рази зменшену необхідну смугу пропускання каналу. Авторами пропонується схема побудови системи з формуванням та обробки широкосмугового шумоподібного сигналу.

  • Регистрация
  • Авторизация