Назва статті

ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ ЕЛЕМЕНТАРНОГО СИГНАЛУ З МІНІМАЛЬ-НОЮ ЕНЕРГІЄЮ ПОЗА СМУГОЮ РОБОЧИХ ЧАСТОТ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-05

Автори

Лісовий І.П., д.т.н., проф., Одеська національна академія звязку ім. О. С. Попова. ur5fo55@gmail.com Макаров І.В., Одеська національна академія звязку ім. О. С. Попова. miv_2000@ukr.net

Ключові слова

елементарний сигнал, енергетичний спектр, функціонал, сильний мінімум

Анотація

В роботі показано, що синтез сигналу оптимальної форми є екстремальною задачею, варіаційний характер якої дозволяє для її вирішення застосувати ідеї та методи функціонального аналізу. Для дослідження екстремальних властивостей функціоналу застосовано варіаційне числення. Отримано ви-раз який описує форму елементарного сигналу кінцевої тривалості з мініма-льною енергією за межами робочої смуги частот. У волоконно-оптичних системах передачі широко застосовується пряма мо-дуляція оптичного випромінювання шляхом зміни струму накачування напівпровідникового лазера, що обумовлено простотою і низькою вартістю модулятора. Недоліками прямої модуляції є нелінійна залежність потужності випромінювання від струму накачування і паразитна частотна модуляція або динамічне розширення спектра оптичного модульованого сигналу, що не дозволяє застосувати ефективні методи модуляції. У перспективних волоконно-оптичних системах передачі з розподілом за до-вжиною хвилі (WDM) при швидкості передачі 40, 100 Гбіт/с і вище застосовується зовнішня модуляція, що дозволяє підвищити частотну ефектив-ність і пропус-кну спроможність. Синтез сигналу оптимальної форми є екстремальною завданням, варіа-ційний характер якої дозволяє для її розв*язку застосувати ідеї та методи функціональ-ного аналізу. У перспективних телекомунікаційних системах з програмно-визначаємою логікою роботи, елементарний сигнал з мінімальною активної шириною спектра можна апроксимувати східчастою функцією, використо-вуючи функції Уолша. Представляє інтерес визначення максимального кроку східчастого сиг-налу який забезпечує завдане загасання нелінійності, що є предметом подальших досліджень

  • Регистрация
  • Авторизация