Назва статті

ОЦІНКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БІНАРНОГО МОДЕМУ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ МЕТОДОМ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-06

Автори

Первунінський С. М., д.т.н., проф., Черкаський державний технологічний університе. cherkpervun@rambler.ru Олексюк В. В, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна. vadim.oleksuk@gmail.com

Ключові слова

автокореляційна система звязку, бінарний модем, шумовий сигнал, завадостійкість, характеристична функція

Анотація

Питання удосконалення модемів з шумовими сигналами передбачає підви-щення точності теоретичної оцінки завадостійкості запропонованих ме-тодів демодуляції інформаційних складових сигналів. Важливою явля¬ється задача оцінки завадостійкості цифрових модемів, що дає змогу інженерам ще на етапі проектування з*ясувати перспективність розробки системи. У статті досліджується завадостійкість бінарного цифрового модему з фа-зовою маніпуляцію шумового сигналу типу білого гауссового шуму та авто-кореляційним алгоритмом його прийому. У роботі наведена методика обчислення завадостійкості демодулято-ра, для випадку коли у функціоналі для оцінки прийнятого інформаційного біту містяться складові з різними законами розподілу ймовірностей. Пред-ставлена методика базується на математичному апараті характеристич-них функцій, що дозволяє визначити потенційну завадостійкість цифрового модему, забезпечуючи зменшення розбіжностей між теоретичними та експериментальними даними визначення імовірності помилки. Підводячи підсумки всього дослідження, варто відзначити наступні ре-зультати: 1 виконано аналіз завадостійкості цифрового бінарного модему шу¬мових сигналів з використанням математичного апарату характери-стичних функцій при автокореляційному алгоритмі роботи демодулятора шумових сигналів гауссового типу при наявності адитивної гауссової завади; 2 знай¬дено аналітичний вираз для обчислення характеристичної функції щільності розподілу випадкової величини на виході бінарного цифрового ко-релятора; 3 отримано співвідношення для визначення потенційної зава-достійкості демо¬дулятора. Результати дослідження показали, що застосу-вання даної методики усуває суттєві розбіжності між результатами тео-ретичної оцінки завадостійкості демодулятора та результатами його імітаційного моделювання

  • Регистрация
  • Авторизация