Назва статті

ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛУ ТОЧНОГО ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТОКОЛУ РТР ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ SMART GRID

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-09

Автори

Коваль В.В., д.т.н.,проф. Національний університет біоресурсів і природо¬користування України, Київ, Україна. v.koval@nubip.edu.ua Самков О.В., д.т.н.,Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна. samkov@ied.org.ua Осінський О.Л., Національна академія наук України, Київ, Україна. osinskiy@usnan.org.ua Худинцев М.М., к.ф.-м.н., доц., Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам,Київ,Україна. dck_hmm@dsszzi.gov.ua Шкляревський І.Ю., ТОВ «Інформаційні сервісні технології», Київ, Україна. ish@ist.net.ua Дубович-Костецький В.Г., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна. vovadk96@gmail.com

Ключові слова

SMART Grid, протокол РТР, синхросигнал, стандарт, IEEE-1588, сигнал точного часу, експериментальне дослідження, УС 1588, PtpMon2, МТІЕ

Анотація

Метою даної статті є огляд стандартів протоколів РТР, що викорис-товуються для передавання сигналу точного часу з метою забезпечення моніторингу стабільності параметрів режимів функціонування обладнання інтелектуальної мережі SMART Grid та дослідження характеристик віт-чизняного комплексу пристроїв УС-1588 для передавання синхросигналів з використан¬-ням протоколу РТР. В інтегрованих мережах електропостачання SMART Grid енер-гоефективність, надійність, живучість забезпечується, в певній мірі, за ра-хунок безперервного моніторингу стабільності параметрів з привязкою до сигналів реального часу. Згідно стандарту ІЕЕЕ С.37-238-2017, для забез-печення мітками часу енергосистеми, згідно концепції інтелектуальної енер-го¬мережі SMART-Grid, необхідна розробка і впровадження засобів відтворення міток точного часу з мікросекундною точністю. Протоколом, здатним забез-печити зазначені вимоги а також таким, що не вимагає будівництва виділеної мережі, є протокол РТР. Розроблений державний стандарт України ДСТУ IEC/IEEE 61850-9-3:2018 визначає ряд характеристик протоколу РТР, як для енергетичного, так і для інших профілів. Досліджено вітчизняний комплекс пристроїв УС-1588, що забезпечує передавання сигналів міток точного часу за протоколом РТР. Отримана точність передавання часових міток за результатами експериментальних досліджень не перевищує 1 мкс, що задовольняє вимогам стандарту ІЕЕЕ С.37-238-2017 для енергетичного профілю РТР.

  • Регистрация
  • Авторизация