Назва статті

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЇ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-13

Автори

Окоча С.В., к.т.н., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. pab.05@ukr.net Петренко А.Б., к.т.н., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. pab.05@ukr.net

Ключові слова

волоконно-оптичний інтерферометр, міжродовий інтерферометр, енергоінформаційні процеси

Анотація

Запропоновано новий підхід до отримання узагальненої моделі розподілених цифрових волоконно-оптичних вимірювальних систем інтерферометричного типу з використанням багатоканального прийому сигналів волоконно-оптичного міжмодового інтерферометра для підвищення точності вимірювань. На основі даного підходу одержані узагальнені рівняння перетворення волоконно-оптичних цифрових перетворювачів геометричних координат точок вимірюваного об*єкту. Рівняння об*єднують всі приватні математичні моделі енергоінформаційних процесів. Підхід основано на представленні характеристики «координата точки (переміщення) — код» у вигляді рівняння ідеального цифро-аналогового перетворення вихідного коду, процеси зміни розрядних кодів якого задані у вигляді логічних функцій від вхідного переміщен¬ня і точок дійсних багатовимірних просторових параметрів. Волоконно-оптична лінія використовується в режимі двонаправленої передачі оптичних сигналів в поєднанні з кодовим елементом відбиваючого типу. При цьому функції підведення випромінювання від вимірювальних блоків до точок зчитування інформації, керуючий елемент, передавачі модульованого випромінювання суміщені в одному світловоді. Просторове розділення оптичних потоків здійснюється в блоці пристроїв двонаправленого оптичного зв*язку, який є набором волоконно-оптичних Y-відгалужувачів. Для багатоканального прийому введено принцип ухвалення рішення про реєстрацію впливу на інтерферометр: якщо модуль вихідного сигналу перевищує заданий рівень, відбувається фіксація сигналу. Зміни вимірювального сигналу від зовнішніх умов визначаються змінами параметрів світловода, процесами взаємодії мод і подвійного променезаломлення. Зміни вимірювального сигналу представлені як випадкові величини. Ви¬користовуючи центральну граничну теорему при великому числі подвійних сум, значення сигналів у конкретний момент часу, описано незалежними випа¬д¬ковими величинами, при нормальному законі розподілу і дисперсією. Корисний вплив вважається регулярним, та в момент виміру представлено центрованою гаусовою випадковою величиною з дисперсією. Складова корисного сигна¬лу представляється гаусовою випадковою величиною із середньоквадратич¬ним відхиленням.

  • Регистрация
  • Авторизация