Назва статті

ОЦІНКА СТРУКТУРНОЇ НАДІЙНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НЕВИЗНАЧЕНОЇ ТОПОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-18

Автори

Князєва Н.О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Нєнов О.Л., к.т.н., Одеська національна академія харчових технологій, Оде¬са, Україна. anotnew@gmail.com Колумба І.В. , Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. iryna.kolumba@ukr.net

Ключові слова

Телекомунікаційна мережа невизначеної топології, структурна надійність, верхня межа структурної надійності, математичне очікування кількості шляхів, імітаційний експеримент

Анотація

Стаття присвячена аналізу існуючих та розробці нових підходів до оцінки структурної надійності мереж з невизначеною топологією. Забезпечення надійності в сучасних телекомунікаційних мережах (ТКМ) стає все більш важливим питанням у зв*язку з інтенсивним розвитком цих мереж за останнє десятиліття. Існуючі методи оцінки структурної надійності зосереджені на застосуванні для мереж із відомою структурою. Однак у випадках, коли топологія мережі постійно змінюється, ці методи виявляються мало¬придатними. Тому запропоновано підхід отримання оцінок структурної надійності ТКМ з невизначеною топологією (ТКМНТ) на підставі використання одних лише базових структурних характеристик. Представлено розроблений метод оцінювання надійності ТКМНТ, який надає можливість визначення: загального числа маршрутів у мережі з деяким числом вузлів та гілок; числа шляхів, що припадають на один зв*язок, а також числа шляхів рангу не більше допустимого значення, які можуть використовуватися для одного зв*язку (ранг — кількість ділянок шляху). За отриманими шляхами для кожного зв*язку визначається верхня межа структурної надійності окремих зв*язків, на основі чого здійснюється оцінка структурної надійності мережі з невизначеною топологією. Створено імітаційну комп*ютерну модель оцінки структурної надійності ТКМНТ, яка складається з комп*ютерної моделі ТКМНТ, за допомогою якої виконується емпірична оцінка кількості шляхів в різних реалізаціях отримання показників структурної надійності зв*язку між парою вузлів і ТКМНТ в цілому. Імітаційний експеримент комп*ютерного моделювання ТКМНТ із заданими структурними характеристиками складається з серії випробувань, в кожному з яких генерується конкретна випадкова реалізація графу ТКМНТ і відшукуються усі існуючі у ній шляхи. В статті представлено основні функції та складові розробленої програми, на рисунках зображено модулі та основні алгоритми моделі. Продемонстровано інтерфейси для введення вхідних даних та для виводу результатів моделювання у вигляді значень кількості шляхів за результатами імітаційних експериментів і відповідні графіки. Окреме важливе питання, яке вирішується при моделюванні, — це визначення достатньої кількості випробувань в експерименті. Критерієм оцінки цього параметру моделювання стала динаміка відхилення отриманої в випробуваннях усередненої сумарної кількості шляхів рангів з 1 по 4.

  • Регистрация
  • Авторизация