ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТРОПОСФЕРНОГО ТА РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ

PDF version

УДК 621.396

 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТРОПОСФЕРНОГО

ТА РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-11

 

Наритник Т.М., Ветошко І.П. — Науково-дослідний інститут телекому­нікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна, e-mail director@mitris.com

Мікрюков С.А — Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Київ, Україна, e-mail: rrt@rrt.ua

Сайко В.Г. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, e-mail vgsaiko@gmail.com

Сарапулов С.В.,Філія Управління «Укргазтехзв’язок» Акціонерне това­рист­­во «Укртрансгаз», Київ, Україна, e-mail: sarapulov-sv@utg.ua

 

THE ANALYTICAL LOOK OF THE CURRENT TECHNOLOGIES OF THE TROPOSPHERIC AND RADIO-RELAY

 

  • ytnyk M., Vetoshko I.P. — Telecommunication Research Institute of NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine, e-mail director@mitris.com

Mykryukov S.A. — Broadcasting, Radio and Television Concern, Kyiv, Ukraine, e-mail: rrt@rrt.ua

Saiko V.G. — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine,
e-mail vgsaiko@gmail.com

Sarapulov S.V., Affiliate of Ukrgastekzvyaz, the Joint-Stock Company Ukr­trans­gaz, Kyiv, Ukraine, e-mail: sarapulov-sv@utg.ua

 

 

  • Обгрунтовано актуальність задачі створення мобільної ком­бінованої станції цифрового тропосферного і супутникового зв'язку НВЧ діа­пазону, яка одночасно працює в 2-х режимах: загоризонтного зв'язку і прямої видимості, проведено аналітичний огляд сучасного стану тропосферного зв'язку у світі. Представлені технічні характеристики передових розробок цифрових тропосферних станцій та систем управління зарубіжних компаній Comtech Systems, Корпорація Raytheon, General Dynamics, Advantech Wireless. Показано, що тропосферний модем RТМ-100, з пропускною спроможністю на рівні 50 Мбіт/с і більше, який забезпечує стійкий в умовах багатопроменевості зв'язок при використанні турбокодування з прямим виправленням помилок (FEC) і підтримує роботу з портами даних Gigabit Ethernet (GbE) і протоколом SNMP, є ключовим єлементом для створення новітньої мобільної комбінованої станції цифрового тропосферного і супутникового зв'язку. Надано аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку радіорелейного зв'язку, а також спектр широкого застосування сучасного цифрового радіорелейного зв'язку. Цифрова радіорелейна система передачі нового покоління IP з розділеною структурою OptiX RTN 900 фірми Huawei Technologies є однією з перших систем з підтримкою платформ TDM, пакетної і гібридної передачі. Система підтримує зв'язок в мережах 2G, передачу голосових послуг і даних в мережах 3G, послуги широкосмугової передачі даних в мережах LTE. В радіорелейних системах компаній NEC, NERA, Huawei Technologies, ZTE, Nokia Siemens Networks (former Alcatel-Lucent) реалізована адаптивна модуляція і кодування (Adaptive Coding & Modulation — ACM), що дозволяє змінювати параметри радіоканалу при зміні умов поширення радіохвиль і тим самим технологія АСМ дозволяє оператору знизити свої капітальні витрати при будівництві РРЛ шляхом установки антен менших діаметрів або будівництва більш протяжних інтервалів зв'язку. Пропускна здатність цифрових радіорелейних станцій зросла до 5,5 Гбіт/с (фірма Ericsson) і для цього освоєні нові ділянки міліметрового діапазону хвиль: 71...76 ГГц, 81...86 ГГц. Великі можливості щодо суттєвого підвищення пропускної здатності та завадозахищенносі і скритності відкриває освоєння терагерцового діапазону частот. Аналітичний аналіз показав перспективність створення мобільної комбінованої станції цифрового тропосферного і супутникового мікрохвильового діапазону, що відповідає тенденціям розвитку тропосферних і радіорелейних засобів зв'язку і є актуальною задачею для України.

Ключові слова: радіорелейна станція, тропосферна станція, мобільна комбінована станція цифрового тропосферного і супутникового зв'язку, цифровий модем, безпроводові телекомунікаційні системи, модуляція OFDM, технологія TDM, технологія MU-MIMO, швидкість передачі даних, пропускна здатність, частотний діапазон.

 

  • The relevance of the task of creating a mobile combined station of digital tropospheric and satellite communications of the microwave range, which simultane­ously operates in 2 modes: horizontal communication and direct visibility, substantiates an analytical review of the current state of tropospheric communication in the world. The technical characteristics of the advanced developments of digital troposphere stations and control systems of foreign companies Comtech Systems, Raytheon Corporation, General Dynamics, Advantech Wireless are presented. It is shown that the RTM-100 tropospheric modem, with a bandwidth of 50 Mbit/s and more, which provides stable communications under multipath conditions when using direct error correction turbocompression (FEC) and supports work with Gigabit Ethernet (GbE) data ports and SNMP protocol is the key Elements for creating a new mobile combined digital troposphere and satellite communications station. The analysis of the current state and development trends of radio-relay communication, as well as the spectrum of widespread use of modern digital radio-relay communication. The OptiX RTN 900, a new generation of IP-based digital radio relay system with a split structure, is one of the first systems to support TDM, packet and hybrid transmission platforms. The system supports communication in 2G networks, voice and data services in 3G networks, broadband data services in LTE networks. Radio relay systems of NEC, NERA, Huawei Technologies, ZTE, Nokia Siemens Networks (former Alcatel-Lucent) companies implement adaptive modulation and coding (Adaptive Coding & Modulation — ACM), which allows you to change the parameters of the radio channel when changing the propagation conditions of radio waves and thereby technology AFM allows the operator to reduce their capital costs during the construction of RRL by installing antennas of smaller diameters or by building longer communication intervals. The bandwidth of digital radio relay stations has grown to 5.5 Gb / s (Ericsson) and for this new sections of the millimeter wave range have been mastered: 71…76 GHz, 81...86 GHz. The development of the terahertz frequency range opens up great op­por­tunities for a significant increase in throughput and security and secrecy. An analytical analysis showed the promise of creating a mobile combined station of the digital tropospheric and satellite microwave range, corresponding to the development trends of tropospheric and microwave radio communications, is an urgent task for Ukraine.
  • radio relay station, troposphere station, mobile combined digital tro­po­sphere and satellite communications station, digital modem, wireless telecom­munication systems, OFDM modulation, TDM technology, MU-MIMO technology, data transfer rate, bandwidth, frequency range.


Номер сторінки у виданні: 11

Повернутися до списку новин