ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

УРАХУВАННЯ БАГАТОРЕЖИМНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРОЛЮ В МОДЕЛЯХ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ З ПОПОВНЮВАНИМ РЕЗЕРВОМ ЧАСУ

PDF version

УДК 654.1-192

 

УРАХУВАННЯ БАГАТОРЕЖИМНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ТА ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРОЛЮ В МОДЕЛЯХ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ

З ПОПОВНЮВАНИМ РЕЗЕРВОМ ЧАСУ

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-22

 

Кононова І.В., к.т.н. Інститут телекомунікаційних систем Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. viti21@ukr.net

 

Анотація. У статті проводиться оцінка показників надійності облад­нан­ня телекомунікаційної системи, яку можна представити багаторежимними обʼєктами неперервного та епізодичного використання з часовим резервом, що функціонує в умовах апріорної невизначеності.

Особливу увагу приділено розгляду процесу функціонування системи з по­повнюваним резервом часу. Телекомунікаційна система включає в себе обʼєкт, представлений одним структурним елементом та який використовується в різних режимах функціонування. У кожному режимі обʼєкт може викорис­то­вуватись неперервно або епізодично (обʼєкт виконує завдання, які поступа­ють у випадкові моменти часу), при цьому працює лише певна частина його апаратури. Відновлення працездатності обʼєкта у кожному режимі відбу­вається за схемою «швидкого» відновлення (під «швидким» відновленням розуміється, що тривалість ремонту набагато менше середнього напрацю­вання елемента між відмовами).

Також розглянуті окремі випадки переходу обʼєкта з одного режиму в ін­­ший, причому система контролю функціонує за методом послідовного конт­ролю параметрів. У цьому випадку система після перебування в черговому режимі починає аналізувати перший параметр комплексу, що контролюється, тоді другий і так далі. Після аналізу параметрів система переходить в черговий режим.

Отримані розрахункові співвідношення дозволяють проводити комплексну оцінку показників надійності телекомунікаційного обладнання з урахуванням сукупності основних факторів, які суттєво впливають на надійність функ­ціонування обладнання в реальних умовах функціонування, дають можливість вирішувати важливі практичні задачі, які виникають при удосконаленні існуючого та розробці перспективного обладнання телекомунікаційних мереж.

Ключові слова: телекомунікаційна система, обʼєкти неперервного та епі­зодичного використання, надійність систем, апріорна невизначеність.

 

TAKING INTO CONSIDERATION OF THE MULTIPLE MODE

OF THE FUNCTIONING AND CHARACTERISTICS OF THE CONTROL

IN RELIABILITY MODELS OF REPLACEMENT TIME SYSTEMS

 

Iryna Kononova, P.h.D. Institute of Telecommunication Systems National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine. viti21@ukr.net

 

Abstract. The article evaluates the reliability indicators of telecommunication system equipment, which can be represented by multi-mode objects of continuous and episodic use with a time reserve operating under conditions of a priori uncertainty.

Particular attention is paid to consideration of the process of functioning of the system with a replenished time reserve. The telecommunication system includes an object represented by one structural element and used in different modes of operation. In each mode, the object can be used continuously or episodically (the object performs tasks that occur at random times), herewith only a certain part of its equipment is operating. The restoration of the facility's operation in each mode is based on the "quick" recovery scheme ("quick" recovery means that the repair time is much less than the average working time of the element between failures).

Also, some cases of the transition of an object from one mode to another are considered, and the control system operates according to the method of sequential control of parameters. In this case, the system, after waiting mode, begins to analyze the first parameter of the monitored complex, then the second and so on. After analyzing the parameters, the system enters the waiting mode.

These calculated ratios allow for a comprehensive assessment of the reliability of telecommunication equipment, taking into account the totality of the main factors that significantly affect the reliability of the equipment in real conditions of operation, make it possible to solve important practical problems which arise from the improvement of existing equipment and development of existing equipment.

Keywords: telecommunication system, objects of continuous and episodic use, system reliability, a priori uncertainty.Номер сторінки у виданні: 0

Повернутися до списку новин