ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

МОДИФІКОВАНИЙ ІЄРАРХІЧНИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ В GRID-СИСТЕМАХ

PDF version

УДК 004.04 (043.3)

 

МОДИФІКОВАНИЙ ІЄРАРХІЧНИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ

В GRID-СИСТЕМАХ

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-23

 

Діброва М.О., к.т.н., старший викладач, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. dibmichen@gmail.com

 

Анотація. Ця робота направлена на підвищення продуктивності мереже­вих систем за допомогою вдосконаленого методу планування. Представлено короткий огляд і аналіз основних методів планування в мережевих системах. Запропоновано спосіб підвищення ефективності шляхом оптимізації струк­тури графа задач з урахуванням структури вузла системи сітки. Грануляр­ність задач (співвідношення між об’ємом обчислень і переданими даними) роз­глядається як підвищення ефективності планування. Представлено аналіз впливу на ефективність планування задач в grid-системі. Показана відповід­ність структури графа задач з урахуванням структури вузла (у який наван­тажена задача) й ефективності планування в grid-системі. Пропонується модифікований метод планування задач з урахуванням їх гранулярності. Розроб­лено відповідний алгоритм планування задач в мережевій системі. Здійснено моделювання пропонованого алгоритму з використанням системи моделю­вання GridSim. Показано порівняльний аналіз модифікованого алгоритму та ієрархічного алгоритму планувальника Maui. Розглядаються загальні переваги й недоліки пропонованого алгоритму.

Ключові слова: направлений ациклічний граф (НАГ), гранулярність задачі, ієрархічний метод, планувальник Maui, планувальник, алгоритм планування, менеджер задач, grid, степінь паралелізму.

 

MODIFIED HIERARCIAL METHOD FOR TASK SCHEDULING IN GRID SYSTEMS

 

Michael Dibrova, Cand. Techn. Sciences, Senior Lecturer, Open University of Human Development «Ukraine», Kyiv, Ukraine. dibmichen@gmail.com

 

Abstract. This study aims to increase the productivity of grid systems by an im­proved scheduling method. A brief overview and analysis of the main scheduling methods in grid systems are presented. A method for increasing efficiency by opti­mizing the task graph structure considering the grid system node structure is proposed. Task granularity (the ratio between the amount of computation and trans­ferred data) is considered to increase the efficiency of planning. An analysis of the impact on task scheduling efficiency in a grid system is presented. A correspondence of the task graph structure considering the node structure (in which the task is immersed) to the effectiveness of scheduling in a grid system is shown. A modified method for schedu­ling tasks while considering their granularity is proposed. The relevant algorithm for task scheduling in a grid system is developed. Simulation of the proposed algorithm using the modeling system GridSim is conducted. A comparative analysis between the modified algorithm and the algorithm of the hierarchical scheduler Maui is shown. The general advantages and disadvantages of the proposed algorithm are discussed.

Keywords: directed acyclic graph (DAG); task granularity; hierarchical method; Maui scheduler; scheduler; scheduling algorithm; task manager; grid; parallelism degree.Номер сторінки у виданні: 0
Автор:

Повернутися до списку новин