ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

СТВОРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗНАЧУЩИХ СЕГМЕНТІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗБЕРЕЖЕННЯ СМИСЛОВОЇ ЦІЛІСНОСТІ ВІДЕОРЕСУРСУ

PDF version

УДК 681.3.06

 

СТВОРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ЗНАЧУЩИХ СЕГМЕНТІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗБЕРЕЖЕННЯ
СМИСЛОВОЇ ЦІЛІСНОСТІ ВІДЕОРЕСУРСУ

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-28

 

Оксіюк О.Г., д.т.н., професор, Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ, Україна Oksiuk@ukr.net

Корольова Н. Український університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна, korolyova_na@ukr.net

Бараннік В. Харківський національний авіаційний університет, м. Харків, Україна, vvbar.off@gmail.com

Жуйков Д. Харківський національний авіаційний університет, м. Харків, Україна

Бабенко Ю. Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ, Україна, babenkomahalych@gmail.com

Пухачов Р. Харківський національний авіаційний університет, м. Харків, Україна, rpugachoff@gmail.com

 

Анотація. Обґрунтовується необхідність подальшого підвищення тех­нологій ефективного синтаксичного кодування відеоінформаційних ресурсів для забезпечення їх інформаційної безпеки в ссістемах критичної інфраструктури. Показано, що одним з етапів потрібно використовувати методи ідентифікації сегментів відеокдара за ступенем їх насиченості структурними елементами. Обгрунтування, що це створює умови для подальшого зниження битового обсягу, а отже і підвищення рівня категорій доступності і цілісності інформаційних ресурсів.

Викладається розробка виявлення значимих сегментів з позиції збережен­ня семантичної цілісності відеоресурсу на основі використання системи правил для прийняття рішення по інформації про структурно-статистичних властивостях мікросегменти по складової яскравості цветоразностного уявлення видеокадра. Будується система правил по ідентифікації сегментів видеокадра за ступенем їх значимості з позиції збереження необхідного рівня цілісності об'єктів інтересу з урахуванням інформаційної значущості локальних ділянок (мікросегменти) видеокадра, що характеризуються більшою однорідністю своїх структурно-статистичних властивостей. Обгрунтовуються базові складові такого правила, які включають: на першому рівні створюється система порівнянь показника, що характеризує рівень структурно-статис­тичної насиченості мікросегменти, з верхнім і нижнім граничними значеннями. Тут встановлюється один з трьох типів мікросегменти, що характеризуєть­ся відповідно високим, середнім або низьких рівнем структурно-статистичної насіченості на синтаксичних Рівні опису; на другому рівні будується система правил прийняття рішення щодо значущості всього сегмента з позиції ССЦ відеоресурсу на основі використання інформації про кількість мікросегменти з різним рівнем структурно-статистичної насиченості. Показано, що тимчасові затримки на обробку тут скорочуються в результаті того, що процес ідентифікації проводиться тільки по яскравості компоненти цветоразностного уявлення видеокадра, яка несе основну інформаційне навантаження серед інших колірних складових.

Ключові слова: кодування зображень, кодування відео, телекомунікація.

 

CREATION OF METHODOLOGICAL BASIS FOR IDENTIFICATION
OF SIGNIFICANT SEGMENTS FROM THE POINT OF VIEW OF PRESERVATION OF SEMANTIC INTEGRITY OF A VIDEO RESOURCE

 

Alexander Oksiuk, Ph.D., Associate Professor, Taras Shevchenko National Uni­versity of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Oksiuk@ukr.net

Natalia Korolyova, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine, korolyova_na@ukr.net

Volodymyr Barannik, Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine, vvbar.off@gmail.com

Dmytro Zhuikov, Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine

Yuriy Babenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, babenkomahalych@gmail.com

Roman Puhachov, Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine, rpugachoff@gmail.com

 

Abstract. The necessity of further improvement of technologies of effective syntactic coding of video information resources for ensuring their information security in systems of critical infrastructure is proved. It is shown that one of the stages is required to use the methods of identification of video frame segments by the degree of their saturation with structural elements. It is proved that it creates conditions for further decrease in bit volume, and consequently and increase of level of categories of availability and integrity of information resources. Development of identification of significant segments from the position of preservation of semantic integrity of video resource on the basis of use of system of rules for decision-making on information on structural and statistical properties of microsegments on a brightness component of color representation of a video frame is stated. Built a system of rules to identify segments of the video according to their degree of importance from the position maintain the necessary level of integrity of objects of interest, given the information value of local areas (these micro-segments) of the video frame, characterized by a greater homogeneity of their structural and statistical properties. The basic components of such a rule are substantiated, which include: at the first level, a system of comparisons of the indicator characterizing the level of structural and statistical saturation of microsegments with upper and lower threshold values is created. This is one of the three types of microsegment, characterized by respectively high, seredni ABO niskim runem structural statisticno nasyshennost on syntaxical run the description; the second level is the system of decision rules relative to the importance of the segment from the position of the SSTs of the video resource based on usage information about the number of these micro-segments with different levels of structural-statistical saturation. It is shown that the processing time delays are reduced due to the fact that the identification process is carried out only on the brightness component of the color representation of the video frame, which carries the main information load among the other color components.

Keywords: image coding, video coding, telecommunication.Номер сторінки у виданні: 0

Повернутися до списку новин