ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

PDF version

УДК 004.912+371.261/263/264+51-77

 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-33

 

Попова М.А., к.т.н., Національний центр «Мала академія наук України», Київ, Україна. pma1701@gmail.com

Приходнюк В.В., к.т.н., Національний центр «Мала академія наук Украї­ни», Київ, Україна. tangens91@gmail.com

 

Анотація. Основна увага в статті приділяється аспектам реалізації конституційного права молодих науковців на свободу наукової творчості в рамках виконання навчально-дослідницьких проектів шляхом забезпечення доступу до сучасних досягнень в галузі науки та техніки. Для вирішення даної задачі пропонується створення трансдисциплінарної системи підтримки навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді засобами програмної платформи «Трансдисциплінарні Освітні Діалоги Аплікаційних Онтологічних Систем». Когнітивні програмно-інформаційні засоби ІТ ТОДАОС забезпечують формування трансдисциплінарних «призм знань», які являють собою мережеві онтологічні представлення результатів навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді, семантично пов’язані з мережевими онтологічними представленнями науково-технічної продукції фундаментальних та прикладних досліджень установ НАН України та індексами контекстної зв'язності з тематично спорідненою науковою інформацією, навчальними програмами МОН та навчально-освітніми й методичними матеріалами на основі інтероперабельності й інтегративності знання-орієнтованих інформаційних ресурсів та систем, створених у різних форматах та за різними стандартами й технологіями.

Ключові слова: трансдисциплінарність, інформаційно-аналітична система, дослідницька діяльність.

 

TRANSDISCIPLINARY SYSTEM OF SUPPORTING STUDENT YOUTH ACTIVITIES

 

Maryna Popova, Ph.D., National Center "Junior Academy of Sciences of Ukrai­ne", Kyiv, Ukraine. pma1701@gmail.com

Vitalii Prykhodniuk, Ph.D., National Center "Junior Academy of Sciences of Uk­raine", Kyiv, Ukraine. tangens91@gmail.com

 

Abstract. The article focuses on the aspects of the realization of the young scientists constitutional right on the freedom of scientific creativity in the process of the implementation of research projects by providing access to modern achievements in science and technology. To solve this problem, it is proposed to create a transdisciplinary system of supporting the educational and research activities of the student youth by means of the software platform "Transdisciplinary Educational Dialogues of Application Ontological Systems". Cognitive IT software tools TODAOS provide the formation of transdisciplinary "prisms of knowledge", which are network ontological representations of the results of educational activities of student youth, semantically related to the network ontological representations of scientific and technical products of fundamental and applied researches of institutions of NAS of Ukraine and contextual connectivity indexes with thematically related scientific information, Ministry of Education’s curricula, and educational and methodological materials based on the interoperability and integrativeness of knowledge-oriented information resources and systems created in different formats and standards and technologies..

Keywords: transdisciplinarity, information-analytical system, research.Номер сторінки у виданні: 0

Повернутися до списку новин