ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

КАДРИ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕ-НИХ ОБЧИСЛЮВАНИХ СЕРЕДОВИЩ

PDF Version

 УДК 004.274 : 378.141.4

 

КАДРИ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЮВАНИХ СЕРЕДОВИЩ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-31

Петренко А.І., д.т.н.,проф. Національний технічний університет «Київський політехнічний             інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. tolja.petrenko@gmail.com

Анотація. Розглядається нова парадигма програмування, пов’язана не з об’єктами, а з бізнес-процесами і їх складовою частиною — бізнес-функціями, коли компоновка додатків для виконання необхідної завдання здійснюється шляхом виявлення і виклику сервісів (спеціальних програмних компонентів з уніфікованими інтерфейсами), доступних у мережі, Цей підхід не залежить від конкретних мов програмування й операційних систем і передбачає використання сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) додатків, побудованої на основі формалізованих бізнес-процесів, функції яких представлені у вигляді багаторазово використовуваних сервісов із прозоро описаними інтерфейсами. Розглянуто основи побудови освітньої програми підготовки фахівців, здатних задовольняти потреби в ефективному впровадженні нових парадигм розподілених обчислень (на прикладі хмарних обчислень, мікросервісної архітектури, семантичних технологій); у створенні online-інструментарію, який дозволяє кінцевим користувачам динамічно складати робочі процеси прикладних застосувань згідно зі сценаріями в різних предметних галузях; у наповненні й об’єднанні репозитаріїв веб-сервісів, що можуть виконуватися на різних хмарних сайтах у розподілених обчислювальних середовищах.

Ключові слова: cервіс-орієнтована архітектура, семантичні сервіси, бізнес-модель, репозитарії серавісів, різні застосування (ПЗ, платформа, інфраструктура, дані, функції, безпека та інше) як сервіси.

 

PROFESSIONALS FOR INTELLECTUAL SERVICE-ORIENTED DISTRIBUTED COMPUTING ENVIRONMENTS

Anatoly Petrenko, Dr.habil.,Prof. National technical university of Ukraine « Kyiv Igor Sikorsky Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine tolja.petrenko@gmail.com

Abstract. A new programming paradigm is considered, not related to objects, but to business processes and their components — business functions, when the layout of applications is carried out by identifying and calling services (special software components with unified interfaces), available on the network to perform the necessary task. This approach is independent of specific programming languages ​​and operating systems, and involves the use of a service-oriented architecture (SOA) of applications built on formalized business processes whose functions are presented as reusable services with transparently described interfaces. The fundamentals of the educational program for the training of specialists are considered who are able to meet the need for effective implementation of new paradigms of distributed computing (on the example of cloud computing, microservice architecture, semantic technologies); for creating an online toolkit that allows end users to dynamically compile application workflows according to their scripts in different subject areas; for filling and merging repositories of web services that can run on different cloud sites in distributed computing environments.

Keywords: service-oriented architecture, semantic services, business model, service repositories, various applications (software, platform, infrastructure, data, functions, security, etc.) as services.Номер сторінки у виданні: 0

Повернутися до списку новин