ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

Номер: Вісник №2 (23) 2019

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОБРОБЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ДАНИХ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-03

В роботі досліджено особливості обробки великих масивів інформації для розподілених систем. Застосовано метод сингулярної декомпозиції даних, завдяки якому можна зменшити обсяг оброблюваних даних, відкинув­ши надлишковість. Отримано залежності ефективності обчислень у розподілених системах із використанням протоколу обміну повідомленнями MPI та програмної моделі взаємодії вузлів MapReduce. Проаналізовано ефективність застосування кожної технології для обробки масивів даних різних розмірів. Визначено, що протокол MPI дозволяє ефективніше проводити обчислення невеликих обсягів інформації. При збільшення масивів даних доцільно застосовувати модель Map Reduce.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ ЕЛЕМЕНТАРНОГО СИГНАЛУ З МІНІМАЛЬНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ПОЗА СМУГОЮ РОБОЧИХ ЧАСТОТ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-05

В роботі показано, що синтез сигналу оптимальної форми є екстремальною задачею, варіаційний характер якої дозволяє для її вирішення застосувати ідеї та методи функціонального аналізу. Для дослідження екстремальних властивостей функціоналу застосовано варіаційне числення. Отримано вираз який описує форму елементарного сигналу кінцевої тривалості з мінімальною енергією за межами робочої смуги частот.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ОЦІНКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БІНАРНОГО МОДЕМУ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ МЕТОДОМ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-06

У роботі наведена методика обчислення завадостійкості демодулятора, для випадку коли у функціоналі для оцінки прийнятого інформаційного біту містяться складові з різними законами розподілу ймовірностей. Представлена методика базується на математичному апараті характеристичних функцій, що дозволяє визначити потенційну завадостійкість цифрового модему, забезпечуючи зменшення розбіжностей між теоретичними та експериментальними даними визначення імовірності помилки.

 

докладніше...
Номер сторінки: 0

ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛУ ТОЧНОГО ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТОКО-ЛУ РТР ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ SMART GRID

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-09

В інтегрованих мережах електропостачання SMART‑Grid енер­гоефективність, надійність, живучість забезпечується, в певній мірі, за ра­хунок безперервного моніторингу стабільності параметрів з прив'язкою до сигналів реального часу. Згідно стандарту ІЕЕЕ С.37-238-2017, для забез-печення мітками часу енергосистеми, згідно концепції інтелектуальної енер-го­мережі SMART-Grid, необхідна розробка і впровадження засобів відтворення міток точного часу з мікросекундною точністю. Протоколом, здатним забез-печити зазначені вимоги а також таким, що не вимагає будівництва виділеної мережі, є протокол РТР. Розроблений державний стандарт України ДСТУ IEC/IEEE 61850-9-3:2018 визначає ряд характеристик протоколу РТР, як для енергетичного, так і для інших профілів.

Досліджено вітчизняний комплекс пристроїв УС-1588, що забезпечує пере­давання сигналів міток точного часу за протоколом РТР. Отримана точність передавання часових міток за результатами експериментальних досліджень не перевищує 1 мкс, що задовольняє вимогам стандарту ІЕЕЕ С.37-238-2017 для енергетичного профілю РТР.

докладніше...
Номер сторінки: 0

РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СПЕКТРА СИГНАЛУ В СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-12

Розробка алгоритму побудови програмного забезпечення для розрахунку статистичних параметрів зможе допомогти студентам інженерних спеціальностей зрозуміти порядок визначення спектральних характеристик та їхнє місце в структурі експериментального дослідження.

докладніше...
Автори: Тосенко О.М.
Номер сторінки: 0

STRENGTH OF ELECTRONIC COMPONENTS ENCAPSULATED WITH COMPOUND UNDER THERMAL IMPACTS

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-14

Electronic packages with complete encapsulation by compound are in the research objective for the represented study. Encapsulation designed to provide reliable protection against all climatic impacts and increases mechanical strength of the package becomes the reason for potentially destructive mechanical stress that appears when packages are subjected to thermal impacts due to internal mechanical interaction between sealed components and sealant caused by difference of their physical and mechanical characteristics. The Lame-Gadolin theory that considers interaction of compound thick-walled cylinders in form of axially symmetric problem has been substantiated for the stress calculations in electronic components represented as the solids of revolution surrounded by the layer of compound and subjected to simultaneous action of pressure and temperature. Statically indeterminate problem was solved with considerations in the material properties and compatibility in deformations in order to define radial, tangential stresses and strain in both electronic components and compound. Calculation formulas for radial and tangential stresses in both electronic component and compound, and the contact pressure at the boundary between two joint cylinders were represented for the case of stabilized temperature drop, which represent the ultimate thermal impact on the encapsulated package. The taken considerations provide stress calculation for sealed components at the arbitrary form of encapsulation, what means irrespective to sealant profile, on only condition that compound thickness is 4 times higher than component’s external radius. Since materials of copmound and compound are in complicated stressed condition their strength assessment is performed by using third strength theory or theory of greatest tangential stresses.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТРИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОНІВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-15

У статті розглянуто можливості та особливості викорис­­тання арифметико-логічних виразів у комплексних моделях джерел елект­ронів високовольтного тліючого розряду. Такі джерела електронів знаходять широке застосування в електронній промисловості, приладобудуванні, маши­­нобудуванні та ливарному виробництві для електронно-променевого зва­­рювання, паяння, відпалювання виробів, нанесення композитних керамічних тонких плівок та покриттів та для очищення тугоплавких матеріалів мето­­дом їхнього переплавлення в низькому вакуумі. Головна проблема проектуван­­ня технологічних джерел електронів високовольтного тліючого розряду по­­лягає в тому, що через складності фізичних процесів, які протікають у роз­рядному проміжку в умовах низького та середнього вакууму, не існує комплекс­­них фізико-математичних моделей джерел електронів високовольтного тліючого розряду. Це певною мірою стримує розробку та впровадження у ви­­робництво цих перспективних джерел електронів. У статті запропонована комплексна фізико-математична модель джерел електронів високовольтного тліючого розряду, основана на використанні арифметико-логічних виразів та методів матричного програмування. Розглянуті головні фізичні процеси, які протікають у джерелах електронів високовольтного тліючого розряду, та математичні засоби, призначені для описання цих процесів та головних вузлів гармати. Математичні співвідношення для комплексної моделі, яка пропону­­­ється, записані у вигляді арифметико-логічних виразів. Наведені результати моделювання розподілу електричного поля в електродному проміжку, розпо­­­ділу густини потужності електронного пучка у фокусі та процесу транс­портування пучка в еквіпотенціальному каналі. Показано, що використання арифметико-логічних виразів значно спрощує реалізацію створеної фізико-математичної моделі з використанням сучасних засобів матричного програ­­­мування. Проаналізовані можливості проведення паралельних обчислень.

докладніше...
Номер сторінки: 0

INTEGRATED MEDICAL DATA MANAGEMENT SYSTEMS REVIEW

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-16

. In recent years we’ve seen breakthrough research success in medicine and computer science enabled by novel technology advancements, data analyses capabilities and learning techniques. Despite this, quality care doesn’t have full cove­rage even in developed countries and access to care is recognised as one of the biggest challenges to the global healthcare system. Bound with population growth in remote areas in developing regions, which lack skilled professionals and medical resources, as well as aging in developed countries this caused a strong need for increasing healthcare effectiveness. Enabled by development of cloud technologies, quick expansion of mobile network coverage and internet access Clinical Information Management Systems integrated with decision support systems, Telemedicine (inclu­ding distributed Virtual Healthcare Teams and medical imaging), Mobile Healthcare, medical Internet of Things (mIoT), Consumer Health Informatics with personal intelligent health assistants, Health Information Exchanges and deep learning techniques for diagnostics and knowledge extraction are among the state-of-the-art solutions which are more or less successfully used for coping with the problem mentioned above. This paper reviews current situation with implementing these novel informational systems, analyses their advantages, drawbacks, implementation impediments and outcome effectiveness suggesting platform for empowering their integration and maximizing output of each module. Such solution will have a synergy effect and result in a drastic increase of medical resource utilization effectiveness, service quality and providing bigger and fuller coverage with less spending at the same time empowering knowledge exchange process and laying foundation for future development and innovations in the whole healthcare domain.

 

докладніше...
Автори: Ihor Pysmennyi
Номер сторінки: 0

АЛГОРИТМІЧНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ТА РЕДУКЦІЯ ВЕЛИКИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-17

Проблеми, пов’язані з обробкою великої кількості даних, ініціюва­ли дослідження в галузі створення спеціального програмного забезпечення (ПЗ), яке дозволяє обробляти ці дані в інформаційних системах шляхом розпаралелювання обчислень та редукції моделей даних. Відомим прикладом такого ПЗ є обчислювальна модель MapReduce, яка розроблена та впроваджена компанією Google. Перевагами MapReduce є висока швидкість оброблення великих масивів даних та можливість її реализації на стандартному апаратному запезпеченні (АЗ). В основі модели MapReduce покладені два принипи: декомпозиція — розподіл даних серед багатьох обчислювальних процесів, які виконуються паралельно, та редукція — збирання результатів паралельних обчислень разом з метою отримання кінцевого результату оброблення моделей даних. Створення алгоритмів та програм, які відповідають принципам моделі MapReduce, залежить від специфіки задач, які вирішуються, і покладається на розробників ПЗ. Більшість відомих на сьогодні алгоритмів призначені для оброблення в оперативному режимі великих масивів даних, які надходять до компютерної системи, без зміни моделей даних (тобто дані обробляються в тому вигляді, в якому вони потрапляють до системи в потоці даних).У той же час можна виділити класи задач, за якими дані про досліджувані об’єкти є надлишковими, і їх обсяг може бути значно зменшений ще перед тим, як ці дані потрапляють для їх перетворення. Як показано в статті, до такого класу належать задачі математичного моделювання складних технічних обєктів, моделі даних яких представляються у формі математичних рівнянь, які описують фізичні стани обєктів. Автори обговорюють проблеми декомпозиції та редукції моделей на рівні перетворень згаданих математичних рівнянь, цей підхід автори називають алгоритмічною декомпозицією та редукцією.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ОЦІНКА СТРУКТУРНОЇ НАДІЙНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НЕВИЗНАЧЕНОЇ ТОПОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-18

Створено імітаційну комп’ютерну модель оцінки структурної надійності ТКМНТ, яка складається з комп’ютерної моделі ТКМНТ, за допомогою якої виконується емпірична оцінка кількості шляхів в різних реалізаціях отримання показників структурної надійності зв’язку між парою вузлів і ТКМНТ в цілому. Імітаційний експеримент комп’ютерного моделювання ТКМНТ із заданими структурними характеристиками складається з серії випробувань, в кожному з яких генерується конкретна випадкова реалізація графу ТКМНТ і відшукуються усі існуючі у ній шляхи. В статті представлено основні функції та складові розробленої програми, на рисунках зображено модулі та основні алгоритми моделі. Продемонстровано інтерфейси для введення вхідних даних та для виводу результатів моделювання у вигляді значень кількості шляхів за результатами імітаційних експериментів і відповідні графіки. Окреме важливе питання, яке вирішується при моделюванні, — це визначення достатньої кількості випробувань в експерименті. Критерієм оцінки цього параметру моделювання стала динаміка відхилення отриманої в випробуваннях усередненої сумарної кількості шляхів рангів з 1 по 4.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ВИЗНАЧЕННЯ МОЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ ЗА ПОРОГОВИМ РІВНЕМ ПОТУЖНОСТІ ВЕЙВЛЕТ-СПЕКТРУ ЕЕГ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЙ КРАВЧУКА

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-19

На основі аналізу ЕЕГ було запропоновано метод визначення множини часових параметрів максимумів активності головного мозку в різних відведеннях та в різних частотних діапазонах, яка визначає функціональну зв’язність головного мозку. Для нівелювання різниці в потужностях для різних частот та людей з різною фоновою активацією було запропоновано процедуру нормалізації потужностей вейвлет-спектрів. Було виявлено, що потужності нормалізованих вейвлет-спектрів на основі функцій Кравчука для різних частотних діапазонів та для різних людей знаходяться в діапазоні 0.01… 0.9. Для визначення порогового значення потужностей, вище якого відповідний максимум потужності можна вважати мозковою реакцією на зовнішній або внутрішній стимул, було побудовано вейвлет-спектри ЕЕГ на основі функцій Кравчука для 10 осіб віком 20–22 роки, правші, студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для реєстрації ЕЕГ використовувався комплекс «Neuron-Spectrum-4/EP» (NeuroSoft, Certificate of EUROCAT Institute for Certification and Testing, Quarat Center, Darmstadt, Germany); реєстрація ЕЕГ проводилась із частотою оцифровки 500 Гц, використовувалось 19 електродів, розміщених за міжнародною системою «10/20». Довжина запису ЕЕГ — 16000 точок, тобто 32 с. Методом SOM-Ward було проведено кластерізацію отриманих потужностей вейвлет-спектрів за 171 атрибутом. В якості атрибутів було використано потужності вейвлет-спектрів в 19 стандартних відведеннях Fр1, Fр2, Fz, F3, F4, F7, F8, Cz, C3, C4, T3, T4, T5, T6, Pz,P3, P4, O1 та O2 для частот 0,5Hz,1Hz,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz,31Hz,63Hz та125Hz. В результаті кластерізації було отримано найменшу кількість кластерів — 3, а найбільшу — 5. Аналіз потужностей вейвлет — спектрів 10 обстежуваних виявив, що максимальне значення середніх потужностей вейвлет — спектрів для кластерів, які можна віднести до фонової активності, дорівнює 0,012, а мінімальне значення середніх потужностей вейвлет — спектрів для кластерів, які можна віднести до мозкової реакції дорівнює 0,033. Таким чином, виявлено порогове значення потужності вейвлет-спектру, а саме 0,033, вище якого відповідний максимум потужності можна вважати мозковою реакцією на зовнішній або внутрішній стимул.

докладніше...
Номер сторінки: 0

АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РАНЖУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-21

Об’єктом наведеного дослідження є аналіз ефективності алгорит­мів ранжирування документів у пошукових системах, які використовують штучні нейронні мережі за для зіставлення текстів. Метою дослідження було вивчення нейро-мережевої моделі ранжування текстових документів, яка використовує кластерінг, факторний аналіз та багатошарову архітектуру мережі. Було порівняно роботу нейро-мережевих алгоритмів із стандартним статистичним алгоритмом пошуку OkapiBM25. Результатом дослідження є оцінка ефективності використання тих чи інших моделей та рекомендації щодо вибору моделі для певних наборів даних.

докладніше...
Номер сторінки: 0

УРАХУВАННЯ БАГАТОРЕЖИМНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРОЛЮ В МОДЕЛЯХ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ З ПОПОВНЮВАНИМ РЕЗЕРВОМ ЧАСУ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-22

У статті проводиться оцінка показників надійності облад­нан­ня телекомунікаційної системи, яку можна представити багаторежимними обʼєктами неперервного та епізодичного використання з часовим резервом, що функціонує в умовах апріорної невизначеності.

Особливу увагу приділено розгляду процесу функціонування системи з по­повнюваним резервом часу. Телекомунікаційна система включає в себе обʼєкт, представлений одним структурним елементом та який використовується в різних режимах функціонування. У кожному режимі обʼєкт може викорис­то­вуватись неперервно або епізодично (обʼєкт виконує завдання, які поступа­ють у випадкові моменти часу), при цьому працює лише певна частина його апаратури. Відновлення працездатності обʼєкта у кожному режимі відбу­вається за схемою «швидкого» відновлення (під «швидким» відновленням розуміється, що тривалість ремонту набагато менше середнього напрацю­вання елемента між відмовами).

Також розглянуті окремі випадки переходу обʼєкта з одного режиму в ін­­ший, причому система контролю функціонує за методом послідовного конт­ролю параметрів. У цьому випадку система після перебування в черговому режимі починає аналізувати перший параметр комплексу, що контролюється, тоді другий і так далі. Після аналізу параметрів система переходить в черговий режим.

Отримані розрахункові співвідношення дозволяють проводити комплексну оцінку показників надійності телекомунікаційного обладнання з урахуванням сукупності основних факторів, які суттєво впливають на надійність функ­ціонування обладнання в реальних умовах функціонування, дають можливість вирішувати важливі практичні задачі, які виникають при удосконаленні існуючого та розробці перспективного обладнання телекомунікаційних мереж.

докладніше...
Номер сторінки: 0

МОДИФІКОВАНИЙ ІЄРАРХІЧНИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ В GRID-СИСТЕМАХ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-23

Ця робота направлена на підвищення продуктивності мереже­вих систем за допомогою вдосконаленого методу планування. Представлено короткий огляд і аналіз основних методів планування в мережевих системах. Запропоновано спосіб підвищення ефективності шляхом оптимізації струк­тури графа задач з урахуванням структури вузла системи сітки. Грануляр­ність задач (співвідношення між об’ємом обчислень і переданими даними) роз­глядається як підвищення ефективності планування. Представлено аналіз впливу на ефективність планування задач в grid-системі. Показана відповід­ність структури графа задач з урахуванням структури вузла (у який наван­тажена задача) й ефективності планування в grid-системі. Пропонується модифікований метод планування задач з урахуванням їх гранулярності. Розроб­лено відповідний алгоритм планування задач в мережевій системі. Здійснено моделювання пропонованого алгоритму з використанням системи моделю­вання GridSim. Показано порівняльний аналіз модифікованого алгоритму та ієрархічного алгоритму планувальника Maui. Розглядаються загальні переваги й недоліки пропонованого алгоритму.

докладніше...
Автори: Діброва М.О.
Номер сторінки: 0

МАТЕМАТИКО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ТИПОВОГО РОЗКЛАДУ РУХУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-24

У роботі аналізуються методи формування розкладу руху повітряних суден на основі класичної теорії розкладів як теорії багатостадійний систем. Показано, що розклад руху є системою без переривань, так як кожен конкретний рейс в певний момент часу виконується тільки одним повітряним суд­ном. Відповідно до теорії розкладів проаналізовано оптимальний розподіл дискретного кінцевого безлічі вимог, що обслуговуються детермінованими сис­темами з одним або декількома приладами, при різних припущеннях про характер їх обслуговування. Показано, що найбільш слабким припущенням щодо абстрактного оператору, який переводить безліч вимог в безліч узгоджених і виконаних планів, є монотонність і унімодальне відповідного функціоналу сфор­мованих планів. Досліджено можливості застосування теорії багатоста­дійний систем при створенні оптимального розкладу руху для середніх або великих авіакомпаній. Висунуто основні вимоги до побудови розкладу. Побудовано математичні моделі розкладу з урахуванням базових даних поточного руху повітряних суден в районі аеропорту або аеровузли. Встановлено, що як­що базові аеропорти змінюють своє призначення і виступають в якості тер­мі­нальних аеропортів прибуття, відповідні елементи матриці є обернено-си­мет­ричними, а при розрідженому просторовому розподілі аеропортів матриця може прагнути до діагонально-домінантною. Виконано порівняльний аналіз ал­го­рит­мів формування розкладів (на основі моделей масового обслуговування, на основі списків з розподілом рейсів в часі і ін.). Обрані й обґрунтовані най­більш підходящі показники ефективності формування оптимального розкладу і системи пріоритетів з урахуванням переваг часу прибуття і відправлення па­сажирських рейсів. Виведено вираз для результуючого функціоналу ефективності розкладу, з використанням якого можна отримувати кількісні по­рів­няльні оцінки якості складеного розкладу.

докладніше...
Номер сторінки: 0

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ КОРЕФЕРЕНТНИХ ПАР В УКРАЇНОМОВНОМУ ТЕКСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-25

Пошук кореферентних пар в тексті є однією з базових задач в галузі обробки природної мови. Сучасні методи знаходження кореферентних пар основані на алгоритмах машинного навчання і полягають у виявленні певних закономірностей між семантичними або граматичними властивостями сутностей тексту. В роботі проведено порівняльний аналіз існуючих методів пошуку кореферентних пар в англомовних та україномовних текстах. Недоліком багатьох методів є трактування задачі пошуку анафор в тексті як задачі класифікації. Результатом виявлення кореферентних об’єктів є набір груп, елементи яких посилаються на спільну сутність, тому пошук анафор в тексті доцільно розглядати як задачу кластеризації. Пропонується метод пошуку кореферентних сутностей в текстах, використовуючи поєднання відсіювальних решіт і моделі згорткової нейронної мережі. Реалізовано набір відсіювальних решіт для пошуку кандидатів для формування кореферентної пари та здійснено навчання багатоканальної згорткової нейронної мережі на розміченому корпусі української мови. Використання багатоканальної структури дозволяє окремо аналізувати різні компоненти одиниць тексту: семантичні, лексичні чи граматичні властивості слів і речень. Крім того, за допомогою згорткових шарів мережі можливо здійснювати обробку вхідних даних нефіксованого розміру, наприклад, слів чи речень тексту. Результатом роботи методу є набір кластерів. Формування кластерів передбачає врахування попередніх етапів роботи моделі, що суперечить традиційній методології машинного навчання. Таким чином, навчання мережі виконано з використанням алгоритму SEARN, що дозволяє вирішувати задачі з вихідною нефіксованою структурою за допомогою моделі‑класифікатора. Здійснено експериментальну перевірку методу на корпусі україномовних новин за допомогою обчислення відповідних метрик, що оцінюють точність вирішення задачі пошуку кореферентних пар як задачі кластеризації. Отримані результати вказують на доцільність використання пропонованого методу для знаходження кореферентних пар в україномовних текстах. Метод може бути адаптований і застосований для інших природних мов.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛІПТИЧНОЇ КРИПТОГРАФІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-26

У статті розглядається напрями удосконалення процедури формування та фкрифікації електронно-цифрового підпису з наданням можливості забезпечення цілісності та конфіденційності інформації. Запропонований метод заснований на алгоритмі підпису Шнорра, який дозволяє відновлювати дані безпосередньо з самого підпису аналогічно до RSA-подібних систем підпису та величина відновлюваної інформації є змінною, що залежить від інформаційного повідомлення

докладніше...
Номер сторінки: 0

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» НА НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-32

. Автор розкриває необхідність введення до освітньо-професій­них програм підготовки магістрів непедагогічних спеціальностей дисципліни «Дидактика вищої школи». Формування педагогічних компетенцій викладача вищої школи уможливить майбутнім фахівцям професійну діяльність у закладах вищої освіти. Компетентнісний підхід має пронизувати всі аспекти професійної підготовки студентів. Тому до переліку результатів навчання випускника необхідно ввести спеціальну (дидактичну) компетентність. Дидактична компетентність полягає у здатності застосовувати знання з психології та педагогіки (дидактики) у навчальному процесі закладів вищої освіти

 

докладніше...
Автори: Старєва А.М.
Номер сторінки: 0

МЕТОД IRISK ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ІМІТАЦІЙНОГО ПОЛІГОНУ ЗАХИСТУ КРИТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-27

 

В статті розглянуто питання оцінки безпеки системи за­хисту інформаційної системи шляхом аналізу ризиків. Для тестування системи захисту інформації ІС періодично проводиться аналіз інформаційних ризиків, який дозволяє виявити загрози інформаційній безпеці. Наразі існують і використовується різні методики аналізу інформаційних ризиків, основна відмінність яких полягає в шкалах оцінювання рівня ризику: кількісних чи якісних. На основі проаналізованих існуючих методів тестування і оцінки враз­ливостей АС, їх переваг і недоліків, для можливості подальшого співставлення затрачених ресурсів та захищеності ІС, зроблено висновок щодо визначення оптимального методу тестування системи захисту інформації в контексті побудованого імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів. Розроблено та реалізовано імітаційний полігон захисту критичних інформаційних ресурсів на базі прикладного програмного забезпечення GNS3. Серед розглянутих методів тестування та аналізу ризиків АС було визначено оптимальну методологію iRisk для тестування системи захисту інформації на базі імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів.

Розглянуто кількісний метод оцінки захищенності iRisk. Узагальнена оцінка ризику iRisk розраховується з урахуванням наступних параметрів: Vulnerability — оцінка вразливості, Threat — оцінка загрози, Control — оцінка мір безпеки. Методика в собі містить загальну систему оцінки вразливостей CVSS, що дає змогу користуватись постійно актуальними коефіцієнтами для розрахунку вразливостей, а також мати перелік всіх основних вразливостей, які пов'язані з всіма сучасними програмними продуктами, що можуть використовуватись в АС. Розглянуті відомі вразливості програмно-апаратного забезпечення полігону і розраховано стійкість побудованої мережі до конкретних загроз методом iRisk.

докладніше...
Номер сторінки: 0

СТВОРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗНАЧУЩИХ СЕГМЕНТІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗБЕРЕЖЕННЯ СМИСЛОВОЇ ЦІЛІСНОСТІ ВІДЕОРЕСУРСУ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-28

Обґрунтовується необхідність подальшого підвищення тех­нологій ефективного синтаксичного кодування відеоінформаційних ресурсів для забезпечення їх інформаційної безпеки в ссістемах критичної інфраструктури. Показано, що одним з етапів потрібно використовувати методи ідентифікації сегментів відеокдара за ступенем їх насиченості структурними елементами. Обгрунтування, що це створює умови для подальшого зниження битового обсягу, а отже і підвищення рівня категорій доступності і цілісності інформаційних ресурсів.

Викладається розробка виявлення значимих сегментів з позиції збережен­ня семантичної цілісності відеоресурсу на основі використання системи правил для прийняття рішення по інформації про структурно-статистичних властивостях мікросегменти по складової яскравості цветоразностного уявлення видеокадра. Будується система правил по ідентифікації сегментів видеокадра за ступенем їх значимості з позиції збереження необхідного рівня цілісності об'єктів інтересу з урахуванням інформаційної значущості локальних ділянок (мікросегменти) видеокадра, що характеризуються більшою однорідністю своїх структурно-статистичних властивостей. Обгрунтовуються базові складові такого правила, які включають: на першому рівні створюється система порівнянь показника, що характеризує рівень структурно-статис­тичної насиченості мікросегменти, з верхнім і нижнім граничними значеннями. Тут встановлюється один з трьох типів мікросегменти, що характеризуєть­ся відповідно високим, середнім або низьких рівнем структурно-статистичної насіченості на синтаксичних Рівні опису; на другому рівні будується система правил прийняття рішення щодо значущості всього сегмента з позиції ССЦ відеоресурсу на основі використання інформації про кількість мікросегменти з різним рівнем структурно-статистичної насиченості. Показано, що тимчасові затримки на обробку тут скорочуються в результаті того, що процес ідентифікації проводиться тільки по яскравості компоненти цветоразностного уявлення видеокадра, яка несе основну інформаційне навантаження серед інших колірних складових.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА НЕСТРУКТУРОВАНІ ДАНІ: МЕТОДИКА ВЗАЄМОДІЇ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-29

Цілі даної праці: опис та оцінка методу латентно-семан­тич­ного аналізу (ЛСА) в контексті досліджень з семантичного пошуку у неструктурованих мережах. Завдання дослідження: всебічна оцінка ЛСА, його переваг та недоліків і пошук на основі проведеної оцінки шляхів удосконалення методу ЛСА, реалізація алгоритму для пошуку даних, що пов'язані з наперед заданим пошуковим запитом, у великих текстових масивах, а саме соцмережах, розробка прикладних програмних засобів для роботи зі створеним алгоритмом. Предмет дослідження — метод латентно-семантичного аналізу та/або теоретичні обґрунтування оптимізації його роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ОЦІНКА ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ КУРСУ ГРИВНІ ДО ДОЛАРА США

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-30

У роботі аналізується курс гривні до долара США за період 04.06.14-04.01.15. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд курсу гривні є персистентним. Це вказує на наявність дов­гої пам’яті для часового ряду обмінного курсу. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-33

Основна увага в статті приділяється аспектам реалізації конституційного права молодих науковців на свободу наукової творчості в рамках виконання навчально-дослідницьких проектів шляхом забезпечення доступу до сучасних досягнень в галузі науки та техніки. Для вирішення даної задачі пропонується створення трансдисциплінарної системи підтримки навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді засобами програмної платформи «Трансдисциплінарні Освітні Діалоги Аплікаційних Онтологічних Систем». Когнітивні програмно-інформаційні засоби ІТ ТОДАОС забезпечують формування трансдисциплінарних «призм знань», які являють собою мережеві онтологічні представлення результатів навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді, семантично пов’язані з мережевими онтологічними представленнями науково-технічної продукції фундаментальних та прикладних досліджень установ НАН України та індексами контекстної зв'язності з тематично спорідненою науковою інформацією, навчальними програмами МОН та навчально-освітніми й методичними матеріалами на основі інтероперабельності й інтегративності знання-орієнтованих інформаційних ресурсів та систем, створених у різних форматах та за різними стандартами й технологіями.

докладніше...
Номер сторінки: 0

КАДРИ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕ-НИХ ОБЧИСЛЮВАНИХ СЕРЕДОВИЩ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-31

Розглядається нова парадигма програмування, пов’язана не з об’єктами, а з бізнес-процесами і їх складовою частиною — бізнес-функціями, коли компоновка додатків для виконання необхідної завдання здійснюється шляхом виявлення і виклику сервісів (спеціальних програмних компонентів з уніфікованими інтерфейсами), доступних у мережі, Цей підхід не залежить від конкретних мов програмування й операційних систем і передбачає використання сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) додатків, побудованої на основі формалізованих бізнес-процесів, функції яких представлені у вигляді багаторазово використовуваних сервісов із прозоро описаними інтерфейсами. Розглянуто основи побудови освітньої програми підготовки фахівців, здатних задовольняти потреби в ефективному впровадженні нових парадигм розподілених обчислень (на прикладі хмарних обчислень, мікросервісної архітектури, семантичних технологій); у створенні online-інструментарію, який дозволяє кінцевим користувачам динамічно складати робочі процеси прикладних застосувань згідно зі сценаріями в різних предметних галузях; у наповненні й об’єднанні репозитаріїв веб-сервісів, що можуть виконуватися на різних хмарних сайтах у розподілених обчислювальних середовищах.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» НА НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

DOI: 10.36994/2707-4110-2019-2-23-32

The author reveals the necessity of introducing into the educational and professional programs of preparation of masters of non-pedagogical specialties of the discipline "Didactics of higher education". Formation of pedagogical competences of the teacher of the higher school will allow the future specialists professional activity in the institutions of higher education. The article reveals the essence of didactic competence and peculiarities of its formation in higher education students in the current conditions of organizing the initial process. The competency approach should permeate all aspects of student training. Therefore, a special (didactic) competence should be included in the list of the graduates' learning outcomes. The didactic competence is the ability to apply knowledge of psychology and pedagogy (didactics) in the educational process of higher education institutions. In the orientation of the educational and professional program of the master of non-pedagogical specialties it is necessary to enter competencies that allow him to engage in teaching activities. General competences add to the ability to carry out pedagogical activities using innovative educational technologies, and special competences add to the ability to organize the educational process and carry out scientific research in order to solve topical problems of the theory, methodology, organization and practice of higher education students. One of the most important compulsory (normative) disciplines that enable the future specialist to teach special and professional disciplines in higher education institutions should be "Didactic of Higher Education". This is the main feature of forming didactic competence in higher education institutions. But the competent approach in higher education does not come down to a separate discipline, but because the phenomenon of integral and dynamic develops in the process of formal, non-formal and informal education and is in constant development and self-development. All stages of preparation of the master of non-pedagogical specialties for teaching activity should be directed on achievement of the main purpose of the educational process — formation of pedagogical competences of applicants of higher education.

докладніше...
Автори: Старєва А.М.,
Номер сторінки: 0

ЗАГАСАНЯ СИГНАЛУ В СУПУТНИКОВІЙ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-01

В роботі розглянуто вплив явищ згасання на сигнал, що передаються в лінії супутникового зв'язку, здебільшого від супутника LEO, як по най­складнішій конфігурації супутникової ліній. На основі обраної серед інших статистичної та фізичної моделі прогнозування завмираючих ефектів, ймовірність явищ згасання у наземних супутникових каналах зв'язку аналізується для трьох міст Ізраїлю, малого, середнього та великого, та порівнюється з ре­зультатами, отриманими іншими автори для Копенгагена, Стокгольма та в міст Англії.

докладніше...
Номер сторінки: 7

ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ СЛАЙСІВ У МЕРЕЖАХ 5G

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-07

У статті розглядаються модель мережевої інфраструктури для мікро операторів. Пропонується механізм DTBFR, який використовує теорію дерева рішень як основу для прийняття рішення про трафік на основі SDN. Функції, що розгортаються регіональною службою мікро-оператора, можуть ефективно зменшити навантаження на центр обробки даних в Інтернеті і підвищити швидкість розвитку крайової обчислювальної служби в майбутній мережі 5G

 

докладніше...
Номер сторінки: 7

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗПРОВОДОВИХ СИСТЕМ СТАНДАРТІВ 802.11 ЗА ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-08

 

На поточний момент спостерігається експоненціальне зростання загального трафіку передачі даних мереж мобільного зв'язку. Для запобігання відмов і перевантажень необхідна реалізація нових технологій, впровадження інноваційних інфраструктурних рішень, а також оптимізація та збільшення ефективності використання існуючих мереж. Найбільш перспективним способом, з точки зору операторів мобільного зв'язку, є розвиток макрорівня та використання Wi-Fi для розвантаження мережі LTE-A (Wi-Fi Offloading). Однак, ефективність роботи алгоритмів вирішення конфлікту, що використовуються в сучасних системах передачі інформації Wi-Fi, істотно знижується зі збільшенням числа абонентів. В статті розглянуті особливості технічних характеристик сімейства новітніх стандартів Wi-Fi(IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11aх), які призначені для розвантаження мереж мобільного зв'язку та якісного забезпечення послуг Інтернету речей. Оглядовий аналіз і порівняння протоколів новітніх стандартів ІЕЕЕ 802.11 показав, що технічно, Wi-Fi 6 має швидкість передачі даних, яка на 37% швидша, ніж 802.11ac, але що більш важливо, оновлена специфікація пропонує в 4 рази більшу пропускну здатність на одного користувача в багатолюдних місцях, а також більш високу енергоефективність, що має привести до збільшення часу автономної роботи пристроїв. Для досягнення цих поліпшень в стандарті 802.11ax реалізовано багато змін, в тому числі кілька багатокористувацьких технологій, запозичених з галузі стільникового зв'язку, а саме технології MU-MIMO і OFDMA, які значно підвищують пропускну здатність і продуктивність завдяки більш одночасним з'єднанням і більш ретельному використання спектра. Наведено результати імітаційного моделювання залежності затримки в передачі пакетів, середньої пропускної здатності точки доступу і величин втрат даних при використанні різних режимів колективного доступу до каналів мережі ІЕЕЕ 802.11n: розподіленої (DCF) і централізованої (PCF) функцій координації доступом. Для розробки імітаційної моделі мережі обрана програма OPNET Modeler, яка орієнтована на мережі радіозв'язку і дозволяє будувати моделі без програмування.

докладніше...
Номер сторінки: 8

DEVELOPMENT OF THE ANALYTICAL MODEL OF THE NGN INTELLIGENT SUPERSTRUCTURE WITH DECENTRALIZED CONTROL PRINCIPLE

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-10

The proposed analytical model of the NGN intelligent superstructure with decentralized service control principle, taking into account the self-similarity of the stream of service requests, will allow calculating (predict) the values of probabilistic and temporal characteristics (quality of service indicators) more accurately, which will allow the developers to choose the necessary network equipment with more precision.

докладніше...
Номер сторінки: 10

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТРОПОСФЕРНОГО ТА РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-11

Обгрунтовано актуальність задачі створення мобільної ком­бінованої станції цифрового тропосферного і супутникового зв'язку НВЧ діа­пазону, яка одночасно працює в 2-х режимах: загоризонтного зв'язку і прямої видимості, проведено аналітичний огляд сучасного стану тропосферного зв'язку у світі. Представлені технічні характеристики передових розробок цифрових тропосферних станцій та систем управління зарубіжних компаній Comtech Systems, Корпорація Raytheon, General Dynamics, Advantech Wireless. Показано, що тропосферний модем RТМ-100, з пропускною спроможністю на рівні 50 Мбіт/с і більше, який забезпечує стійкий в умовах багатопроменевості зв'язок при використанні турбокодування з прямим виправленням помилок (FEC) і підтримує роботу з портами даних Gigabit Ethernet (GbE) і протоколом SNMP, є ключовим єлементом для створення новітньої мобільної комбінованої станції цифрового тропосферного і супутникового зв'язку. Надано аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку радіорелейного зв'язку, а також спектр широкого застосування сучасного цифрового радіорелейного зв'язку. Цифрова радіорелейна система передачі нового покоління IP з розділеною структурою OptiX RTN 900 фірми Huawei Technologies є однією з перших систем з підтримкою платформ TDM, пакетної і гібридної передачі. Система підтримує зв'язок в мережах 2G, передачу голосових послуг і даних в мережах 3G, послуги широкосмугової передачі даних в мережах LTE. В радіорелейних системах компаній NEC, NERA, Huawei Technologies, ZTE, Nokia Siemens Networks (former Alcatel-Lucent) реалізована адаптивна модуляція і кодування (Adaptive Coding & Modulation — ACM), що дозволяє змінювати параметри радіоканалу при зміні умов поширення радіохвиль і тим самим технологія АСМ дозволяє оператору знизити свої капітальні витрати при будівництві РРЛ шляхом установки антен менших діаметрів або будівництва більш протяжних інтервалів зв'язку. Пропускна здатність цифрових радіорелейних станцій зросла до 5,5 Гбіт/с (фірма Ericsson) і для цього освоєні нові ділянки міліметрового діапазону хвиль: 71...76 ГГц, 81...86 ГГц. Великі можливості щодо суттєвого підвищення пропускної здатності та завадозахищенносі і скритності відкриває освоєння терагерцового діапазону частот. Аналітичний аналіз показав перспективність створення мобільної комбінованої станції цифрового тропосферного і супутникового мікрохвильового діапазону, що відповідає тенденціям розвитку тропосферних і радіорелейних засобів зв'язку і є актуальною задачею для України.

докладніше...
Номер сторінки: 11

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЇ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-13

Запропоновано новий підхід до отримання узагальненої моделі розподілених цифрових волоконно-оптичних вимірювальних систем інтерфе­­ро­метричного типу з використанням багатоканального прийому сигналів волоконно-оптичного міжмодового інтерферометра для підвищення точності вимірювань. На основі даного підходу одержані узагальнені рівняння перетворення волоконно-оптичних цифрових перетворювачів геометричних коорди­нат точок вимірюваного об’єкту. Рівняння об'єднують всі приватні математичні моделі енергоінформаційних процесів. Підхід основано на представленні характеристики «координата точки (переміщення) — код» у вигляді рівняння ідеального цифро-аналогового перетворення вихідного коду, процеси зміни розрядних кодів якого задані у вигляді логічних функцій від вхідного переміщен­ня і точок дійсних багатовимірних просторових параметрів. Волоконно-оптична лінія використовується в режимі двонаправленої передачі оптичних сигналів в поєднанні з кодовим елементом відбиваючого типу. При цьому фун­к­ції підведення випромінювання від вимірювальних блоків до точок зчитування інформації, керуючий елемент, передавачі модульованого випромінювання суміщені в одному світловоді. Просторове розділення оптичних потоків здійснюється в блоці пристроїв двонаправленого оптичного зв'язку, який є набором волоконно-оптичних Y-відгалужувачів. Для багатоканального прийому введено принцип ухвалення рішення про реєстрацію впливу на інтерферометр: якщо модуль вихідного сигналу перевищує заданий рівень, відбувається фіксація сигналу. Зміни вимірювального сигналу від зовнішніх умов визначаються змінами параметрів світловода, процесами взаємодії мод і подвійного променезаломлення. Зміни вимірювального сигналу представлені як випадкові величини. Ви­користовуючи центральну граничну теорему при великому числі подвійних сум, значення сигналів у конкретний момент часу, описано незалежними випа­д­ковими величинами, при нормальному законі розподілу і дисперсією. Корисний вплив вважається регулярним, та в момент виміру представлено центрованою гаусовою випадковою величиною з дисперсією. Складова корисного сигна­лу представляється гаусовою випадковою величиною із середньоквадратич­ним відхиленням

 

докладніше...
Номер сторінки: 13

THE INFLUENCE OF FOREST VEGETATION ON THE RADIO COMMUNICATION CONDITIONS OF THE WIRELESS MODULES ZigBee

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-02

This paper, ased on the results of experimental studies of the influence of forest vegetation on the transmission of digital signals in a radio channel for ZigBee technology, testifies that there is a zone (with a radius of about 50 m), within which the influence of forest on the loss of packet information does not occur, is suggested: 1) an empirical calculation model for the linear attenuation coefficient, at this its numerical value for the frequency 2.4 GHz is estimated as to amF = 0.5215 dB/m, which is practically close to the value amF  = 0.5 dB/m. as per Recommendations ITU-R P.833.6., 2) empirical expression determining the dependence of the working attenuation of a radio signal in forest vegetation as the function of the operating frequency and the distance between the transmitting and receiving stations.

докладніше...
Автори: Vаlentin Popov
Номер сторінки: 19

КОДОВЕ РОЗДІЛЕННЯ КАНАЛІВ У ШИРОКОСМУГОВІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ-НІЙ СИСТЕМІ З МІМО (2Х2) ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОДИФІКОВАНОЇ ПСЕВДОВИПАДКОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ГОЛДА

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-04

В сучасних телекомунікаційних системах (ТКС) широке застосування знайшли багатоелементні антени МІМО, підключені до різних каналів передачі інформації.

В роботі розглянута телекомунікаційна система з МІМО (2х2), в якій вико­рис­товується кодове розділення каналів від рознесених антен. Для цього використовується модифікована псевдовипадкова послідовність Голда, яка дозволяє формувати 4-х позиційний фазо-маніпульовний сигнал і відповідно за­безпечити в 2 рази зменшену необхідну смугу пропускання каналу.

Авторами пропонується схема побудови системи з формуванням та обробки широкосмугового шумоподібного сигналу.

докладніше...
Номер сторінки: 27

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА МАШИННЕ НАВЧАННЯ В ЗАДАЧАХ СТЕГАНОАНАЛІЗУ ДАНИХ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-20

У даній статті розглянуто основні методи аналізу даних, що лежать в основі сучасних пошукових алгоритмів. Проведено класифікацію методів машинного навчання та показана принципова різниця між ними. Описано математичні аспекти класифікації об’єктів. Розглянуто принцип і можливості застосування алгоритмів машинного навчання для захисту інформаційних систем. Запропоновано концепцію побудови нового методу аналізу каналів зв’язку. Проведено аналіз основних статистичних характеристиках заповненого та порожнього контейнеру та їх відмінність. Розглянуто та систематизовано теоретичні основи машинного навчання та розпізнавання образів в умовах невідомої вхідної інформації. При використанні алгоритмів навчання без вчителя, найкращий результат досягається для контейнерів в яких статистичні характеристики достатньо різняться між собою, а для алгоритмів де класифікація відбувається з вчителем, коли статистичні характеристики практично однакові, результат дозволяє зробити оцінку про наповненість контейнеру. Також розглянуто практичне застосування теоретичних алгоритмів класифікації на основі реальних вхідних контейнерів. Аналіз методів машинного навчання дозволив побачити переваги та недоліки представлених алгоритмів. Результатом дослідження є можливість пристосування технологій машинного навчання для потреб захисту даних завдяки аналізу каналів зв’язку на предмет прихованої інформації. Було досліджено реакцію алгоритмів, коли статистичні характеристики порожнього та заповненого контейнерів практично однакові. Отримані експериментальні результати, що дозволяють зробити висновок про ефективність розроблених нових методів стеганоаналізу при обсязі вбудованої інформації більше 10% від максимально можливого. Крім того, запропоновані методи можуть бути застосовані для стеганоаналізу всього класу стеганографічних алгоритмів, що використовують при встановленні умов візуальної якості зображень. В рамках стеганоаналізу дозволяє зробити висновок про доцільність використання таких алгоритмів в даній області.

докладніше...
Номер сторінки: 219