Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 4 від 24.10.2019 р.)

Автори

Натан Блаунштейн, д.ф.м.н., проф., Елад Бар, Університет Бен-Гуріона в Негеве, Ізраїль. nathan.blaunstein@hotmail.com

Ключові слова

явища згасання, супутниковий зв*язок, стаціонарна орбіта, супутникова лінія

Повна версія статті

Автори

Попов В.І., д.ф-м.н, проф., Ризький технічний університет, Рига, Латвія

Ключові слова

бездротові модулі в мережах датчиків, лісова рослинність, коефіцієнт ослаблення, робота

Повна версія статті

Автори

Климаш М.М., д.т.н.,проф., Національний університет «Львівська полі-техніка», Львів, Україна. mklimash@polynet.lviv.ua Гордійчук-Бублівська О.В., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. obublivska@gmail.com Чайковський І.Б., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. ihor.b.chaikovskyi@lpnu.ua Урікова О.М., к.е.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. oksana.m.urikova@lpnu.ua

Ключові слова

Розподілені системи, Big Data, Сингулярна декомпозиція даних, MPI, MapReduce

Повна версія статті

Автори

Семенко А.І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвит-ку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net Бокла Н.І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net Шестопал Є.О., Одеська національна академія зв*язку ім. О.С.Попова, Одеса, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

телекомунікаційна система, багатоелементна система МІМО, багатопро-меневий сигнал, антена, код Голда, шумоподібний сигнал, кодовий розподіл сигналів

Повна версія статті

Автори

Лісовий І.П., д.т.н., проф., Одеська національна академія звязку ім. О. С. Попова. ur5fo55@gmail.com Макаров І.В., Одеська національна академія звязку ім. О. С. Попова. miv_2000@ukr.net

Ключові слова

елементарний сигнал, енергетичний спектр, функціонал, сильний мінімум

Повна версія статті

Автори

Первунінський С. М., д.т.н., проф., Черкаський державний технологічний університе. cherkpervun@rambler.ru Олексюк В. В, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна. vadim.oleksuk@gmail.com

Ключові слова

автокореляційна система звязку, бінарний модем, шумовий сигнал, завадостійкість, характеристична функція

Повна версія статті

Автори

Скулиш М.А., д.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». mskulysh@gmail.com Запорожець Д.Б., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». zaporozhetsdb@gmail.com

Ключові слова

телекомунікаційна система, амплітудно-маніпульований сигнал, передача даних

Повна версія статті

Автори

Наритник Т.М., к.т.н., проф. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Акопян П.Г., Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Сайко В.Г., д.т.н.,проф,. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com Корсун В.І., Український державний центр радіочастот, Київ, Україна. e-mail: korsun@ucrf.gov.ua Сарапулов С.В.,Філія Управління «Укргазтехзв*язок» Акціонерне товарист¬во «Укртрансгаз», Київ, Україна. e-mail: sarapulov-sv@utg.ua

Ключові слова

мережа доступу, стандарт 802.11, безпроводові телекомунікаційні системи, модуляція OFDMА, метод множинного доступу, технологія MU-MIMO

Повна версія статті

Автори

Коваль В.В., д.т.н.,проф. Національний університет біоресурсів і природо¬користування України, Київ, Україна. v.koval@nubip.edu.ua Самков О.В., д.т.н.,Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна. samkov@ied.org.ua Осінський О.Л., Національна академія наук України, Київ, Україна. osinskiy@usnan.org.ua Худинцев М.М., к.ф.-м.н., доц., Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам,Київ,Україна. dck_hmm@dsszzi.gov.ua Шкляревський І.Ю., ТОВ «Інформаційні сервісні технології», Київ, Україна. ish@ist.net.ua Дубович-Костецький В.Г., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна. vovadk96@gmail.com

Ключові слова

SMART Grid, протокол РТР, синхросигнал, стандарт, IEEE-1588, сигнал точного часу, експериментальне дослідження, УС 1588, PtpMon2, МТІЕ

Повна версія статті

Автори

Князєва Н.О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Шестопалов С.В.,к.т.н., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. sshestopalov1984@gmail.com Пустовий Б.Л., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. b.pustoviy@gmail.com

Ключові слова

NGN, інтелектуальна надбудова з централізованим принципом управління, інтелектуальна надбудова з децентралізованим принципом управління, Softswitch, фрактальний Броунівський рух, теорія масового обслуговування

Повна версія статті

Автори

Наритник Т.М., к.т.н., проф.,Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Ветошко І.П. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. persica 2193r@gmail.com Семерій С.І., Концерн радіомовлення, радіозв*язку та телебачення, Київ, Україна. rrt@rrt.ua Сайко В.Г.,д.т.н.,проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com Сарапулов С.В.,Філія Управління «Укргазтехзв*язок» Акціонерне товариство «Укртрансгаз», Київ, Україна. sarapulov-sv@utg.ua

Ключові слова

радіорелейна станція, тропосферна станція, мобільна комбінована станція цифрового тропосферного і супутникового звязку, цифровий модем, безпроводові телекомунікаційні системи

Повна версія статті

Автори

Тосенко О.М. , Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», Нова Каховка, Україна. alextossenko@gmail.com

Ключові слова

графічна мова програмування, швидке перетворення Фурє, амплітудний і фазовий спектри, віртуальні інструменти, експрес-ВП, гра¬фічний код, діалогове вікно, графічний інструментальний інтерфейс

Повна версія статті

Автори

Окоча С.В., к.т.н., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. pab.05@ukr.net Петренко А.Б., к.т.н., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. pab.05@ukr.net

Ключові слова

волоконно-оптичний інтерферометр, міжродовий інтерферометр, енергоінформаційні процеси

Повна версія статті

Автори

Бойко Ю.М., д.т.н., проф., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. boiko_julius@ukr.net Петращук С.А., к.т.н., доц., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. svitlana.petrashchuk@gmail.com Ковтун І.І. к.т.н., доц., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. dr.igorkovtun@gmail.com Реп*юк О. В., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. boykojuliy@gmail.com

Ключові слова

міцність, напруження, деформація, електронний модуль, електронний компонент, компаунд, герметизація, термоудар, тиск.

Повна версія статті

Автори

Мельник І.В., д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна, факультет електроніки, кафедра електронних приладів та пристроїв. imelnik@phbme.kpi.ua Починок А.В. к.т.н., Університет державної фіскальної служби України, Учбово-науковий інститут інформаційних технологій, кафедра інформаційних систем та технологій, Ірпінь, Київська область, Україна. alina_pochynok@yahoo.com

Ключові слова

арифметико-логічний вираз, матричне програмування, паралельні алгоритми, джерела електронів високовольтного тліючого розряду, метод скінченних різниць, метод трубок струму, модель магнітної лінзи, модель транспортування електронного пучка

Повна версія статті

Автори

Письменний І. М., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. ihor.pismennyy@gmail.com

Ключові слова

Електронна карта пацієнта, Системи документообігу медичних закладів, Телемедицина, Обмін медичними даними, Мобільна медицина.

Повна версія статті

Автори

Рогоза В.С., д.т.н., проф., Західно-Поморський Технологічний Університет, Щецин, Польща. wrogoza@wi.zut.edu.pl Іщенко А.В., Національний Технічний Університет України, "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського",Київ,Україна. annvalish@gmail.com

Ключові слова

алгоритмічна декомпозиція та редукція, математичні моделі, складні об*єкти, комп*ютерне моделювання

Повна версія статті

Автори

Князєва Н.О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Нєнов О.Л., к.т.н., Одеська національна академія харчових технологій, Оде¬са, Україна. anotnew@gmail.com Колумба І.В. , Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. iryna.kolumba@ukr.net

Ключові слова

Телекомунікаційна мережа невизначеної топології, структурна надійність, верхня межа структурної надійності, математичне очікування кількості шляхів, імітаційний експеримент

Повна версія статті

Автори

Філімонова Н.Б., к.ф.-м.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. filimonova@univ.kiev.ua Забара С.С., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. staszabara37@gmail.com

Ключові слова

мозкова синхронізація, вейвлет — перетворення, функції Кравчука.

Повна версія статті

Автори

Шматок О.С. к.т.н., доц., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. sh_al_st@ukr.net Фіненко Ю.І., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. talaveryuriy@gmail.com Єлізаров А.Б., к.т.н., доц., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. a_e_l@ukr.net Телющенко В.А., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. telyushchenko@bigmir.net

Ключові слова

ризик, загроза, класифікація

Повна версія статті

Автори

Ліщитович А.Л. Університет «Україна», Київ, Україна. AL@sors.me Павленко В.І. к.ф.-м.н., Університет «Україна», Київ, Україна. Pavlenko.v@i.ua

Ключові слова

OkapiBM25, нейромережа, мережа Кохонена, перцептрон, гібридна мережа, регресійний аналіз

Повна версія статті

Автори

Кононова І.В., к.т.н., Інститут телекомунікаційних систем ,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. viti21@ukr.net

Ключові слова

телекомунікаційна система, обʼєкти неперервного та епызодичного використання, надійність систем, апріорна невизначеність

Повна версія статті

Автори

Охремчук О.С., Національний авіаційний університет, , Київ, Україна. eva_polskih@ukr.net

Ключові слова

Теорія розкладів, теорія багатостадійних систем, історичний слот, просторова матриця розміщення, трьохвимірна матриця

Повна версія статті

Автори

Погорілий С.Д., д. т.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. sdp77@i.ua Крамов А.А., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. artemkramovphd@knu.ua

Ключові слова

кореферентні пари, згорткова нейронна мережа, набір відсіювальних решіт, кластеризація, семантичний і скалярний канали, бінарний класифікатор

Повна версія статті

Автори

Ільєнко А.В., к.т.н. Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Ільєнко С.С., к.т.н. Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Мазур Я.С., Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Прокопенко О.В., Національний авіаційний університет, Київ, Україна chunariova@gmail.com

Ключові слова

електронно-цифровий підпис, верифікація, конфіденційність

Повна версія статті

Автори

Корнієнко Б.Я., д.т.н., доц.., Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут імені І.Сікорського», м.Київ, Україна. bogdanko@i.ua Галата Л.П., Національний авіаційний університет м. Київ, Україна. galataliliya@gmail.com

Ключові слова

інформація, моделювання, безпека, загрози, вразливості

Повна версія статті

Автори

Оксіюк О.Г., д.т.н., проф., Національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. Oksiuk@ukr.net Корольова Н. ,Український університет залізничного транспорту, Харків, Україна. korolyova_na@ukr.net Бараннік В. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. vvbar.off@gmail.com Жуйков Д. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. Бабенко Ю. Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна. babenkomahalych@gmail.com Пухачов Р. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. rpugachoff@gmail.com

Ключові слова

кодування зображень, кодування відео, телекомунікація

Повна версія статті

Автори

Машковський С.С., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. mssss@ukr.net

Ключові слова

семантичний пошук, онтологія, латентно-семантичний аналіз, інформаційний аналіз, контекстний пошук, соціальна мережа, текст

Повна версія статті

Автори

Бескровний О.І., к.т.н., доц.., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. olbezkrovnyy@i.ua Тернов С.О., к.т.н.,, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. ternov_s_a@ukr.net Фортуна В.В., к.ф.-м.н., доц.., Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Київ, Україна. vasyl.fortuna@gmail.com

Ключові слова

Часовий ряд, персистентність, нормований розмах, показник Херста, ефективний ринок, фрактальність, фрактальний ринок, довга память

Повна версія статті

Автори

Попова М.А., к.т.н., Національний центр «Мала академія наук України», Київ, Україна. pma1701@gmail.com Приходнюк В.В., к.т.н., Національний центр «Мала академія наук України», Київ, Україна. tangens91@gmail.com

Ключові слова

трансдисциплінарність, інформаційно-аналітична система, дослідницька діяльність

Повна версія статті

Автори

Петренко А.І., д.т.н.,проф. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. tolja.petrenko@gmail.com

Ключові слова

cервіс-орієнтована архітектура, семантичні сервіси, бізнес-модель, репозитарії серавісів, різні застосування (ПЗ, платформа, інфраструктура, дані, функції, безпека та інше) як сервіси

Повна версія статті

Автори

Старєва А.М., к.пед.н.,доц., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Миколаїв, Україна. starann61@ukr.net

Ключові слова

компетентнісний підхід, результати навчання, дидактичні компетенції

Повна версія статті